Ilmastonmuutos luo kahdentyyppisiä rahoitusvakausriskejä: sään ääri-ilmiöiden synnyttämiä aineellisia tappioita sekä siirtymäriskejä, jotka ovat seurausta suuripäästöisistä liiketoimintamalleista pois siirtymisestä.

Ilmastonmuutoksesta johtuvat rahoitusvakausriskit voivat olla merkittäviä, jos taloudelliset tappiot kasvavat esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden yleistymisen ja voimistumisen vuoksi. Vakuutusyhtiöt, pankit ja sijoittajat ottavat vastuulleen oman osansa näistä vahingoista. Jos taas ilmastopolitiikka, teknologinen kehitys tai kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen tekevät paljon päästöjä aiheuttavat liiketoimintamallit taloudellisesti kannattamattomiksi, voivat sijoittajat joutua kirjaamaan omistuksistaan tappioita. Tätä kutsutaan siirtymäriskiksi. Siirtymäriski on merkittävä koko rahoitusalaa tarkasteltaessa: kaikki eivät voi hankkiutua eroon näistä sijoituksista ilman tappioita.

Kestävällä rahoituksella on oleellinen rooli energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Suomen Pankki edistää osaltaan tietämystä ja keskustelua kestävästä rahoituksesta ja ilmastoriskeistä ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten ja rahoitusalan kanssa. Suomen Pankki osallistuu maailmanlaajuisen keskuspankkien ja valvojien yhteistyöverkoston Network for Greening the Financial Systemin (NGFS) toimintaan.

Verkoston tarkoituksena on kehittää parhaita tapoja tunnistaa ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja lisätä kestävän rahoituksen edellytyksiä. NGFS:n yhteistyöverkostolla on keskeinen rooli yhtenäisten määritelmien laatimisessa ja vuoropuhelun lisäämisessä. NGFS:n työ jakautuu kolmeen toimintalinjaan:

  • mikrovalvontaan
  • makrotalouteen
  • kestävän rahoituksen valtavirtaistamiseen.

Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen on jäsen NGFS:n ohjausryhmässä.

NGFS julkisti vuonna 2019 suosituksia keskuspankeille ilmastoriskien sisällyttämisestä rahoitusvakauden seurantaan ja varallisuuden hallintaan. Suosituksia noudattamalla keskuspankit voivat sekä vahvistaa rooliaan kestävämmän rahoitusjärjestelmän edistämisessä että hallita ympäristöön ja ilmastoon liittyviä riskejään. Suositusten julkaisun jälkeen työ on jatkunut toimintalinjoittain.

Makrotaloudellinen toimintalinja julkaisi kesällä 2019 ensimmäisen oman raporttinsa ilmastonmuutoksen aiheuttamista järjestelmäriskeistä. Kestävän rahoituksen valtavirtaistamisen toimintalinja julkaisi ensimmäisen raporttinsa lokakuussa 2019. Raportti sisältää opastusta ja suosituksia kestävyystekijöiden integroimisesta keskuspankkien omaan sijoitustoimintaan. 

Suomen Pankki keskustelee rahoitusalan ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa parhaista tavoista lähestyä ilmastonmuutoksen tuomia riskejä finanssisektorilla. Vuoropuhelu on tärkeää, sillä ilmastoriskien arviointi on erittäin haasteellista ja parhaat toimintatavat löytyvät yhteistyöllä.

Drawing 1 Greener Finance for Sustainable Future seminar 2019

Kuva: Greener Finance for Sustainable Future seminar 2019 (piirros).