Klimatförändringen ger upphov till två typer av risker för den finansiella stabiliteten: materiella förluster på grund av extrema väderfenomen och övergångsrisker till följd av utfasningen av utsläppstunga affärsmodeller.

Klimatförändringen kan skapa betydande risker för den finansiella stabiliteten om de ekonomiska förlusterna ökar till exempel för att extrema väderfenomen blir allt vanligare och kraftigare. Försäkringsbolag, banker och investerare bär sin del av ansvaret för dessa skador. Om däremot klimatpolitiken, den tekniska utvecklingen eller beteendeförändringar hos konsumenterna gör utsläppstunga affärsmodeller ekonomiskt olönsamma, kan investerarna bli tvungna att skriva ner sina innehav. Det kallas övergångsrisk. Övergångsrisken är betydande för den finansiella sektorn som helhet: alla kan inte avyttra dessa investeringar utan förluster.

Hållbar finansiering intar en väsentlig roll i ansträngningarna för att uppnå energi- och klimatmålen. Finlands Bank bidrar för sin del till kunskapen och diskussionen om hållbar finansiering och klimatrisker och bedriver samarbete med andra myndigheter och med den finansiella sektorn. Finlands Bank deltar i verksamheten inom Network for Greening the Financial System (NGFS), som är ett globalt samarbetsnätverk för centralbanker och tillsynsmyndigheter.

Nätverket syftar till att ta fram bästa praxis för att identifiera klimatrelaterade risker och öka förutsättningarna för hållbar finansiering. NGFS intar en framträdande roll i arbetet för att utforma harmoniserade definitioner och främja dialogen. Arbetet inom NGFS är uppdelat på tre områden:

  • mikrotillsyn,
  • makroekonomi
  • integration av hållbar finansiering i investeringsverksamheten.

Vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen är medlem av NGFS:s styrgrupp.

NGFS gav 2019 ut rekommendationer till centralbankerna om integration av klimatrisker i bevakningen av den finansiella stabiliteten och förvaltningen av de finansiella tillgångarna.  Genom att följa rekommendationerna kan centralbankerna både stärka sin roll för att skapa större hållbarhet i det finansiella systemet och hantera sina egna miljö- och klimatrisker. Efter utgivningen av rekommendationerna har arbetet fortsatt områdesvis i arbetsgrupper.

Den makroekonomiska arbetsgruppen publicerade sommaren 2019 sin första rapport om klimatrelaterade systemrisker. Arbetsgruppen för integration av hållbar finansiering i investeringsverksamheten gav ut sin första rapport i oktober 2019. Rapporten innehåller vägledning och rekommendationer om integration av hållbarhetsaspekter i centralbankens egen investeringsverksamhet.

Finlands Bank för en dialog med den finansiella sektorn och andra viktiga intressentgrupper om bästa praxis för hantering av riskerna med klimatförändringen. Dialogen är viktig, då det är mycket svårt att bedöma klimatriskerna och bästa praxis skapas genom samarbete.

Drawing 1 Greener Finance for Sustainable Future seminar 2019

Bild: Greener Finance for Sustainable Future seminar 2019 (ritning).