Skadade sedlar kan lämnas in till den egna banken eller till en FOREX butik.

Med en skadad sedel avses en sedeldel, vars yta utgör mer än hälften av den ursprungliga sedeln. Med en skadad sedel avses också en sedel, varav endast hälften eller mindre än hälften återstår men kunden har kunnat bevisa att återstoden av sedeln har förstörts.

Som skadad betraktas även en sedel som förorenats, infärgats eller förslitits så att det är svårt att kontrollera sedelns äkthet.

I oklara fall fyller banken i en blankett för söndriga sedlar och skickar in den skadade sedeln tillsammans med den ifyllda och undertecknade blanketten i original till Finlands Bank för undersökning och inlösen. Finlands Bank beslutar om inlösen av skadade sedlar i enlighet med artikel 3 i Europeiska centralbankens beslut (ECB/2013/10). Om Finlands Bank löser in sedeln, skickar banken beslutet till kunden och krediterar kundens bankkonto. Om sedeln inte löses in, återsänder Finlands Bank sedeln till kunden tillsammans med beslutet.

Vid misstanke om förfalskning lönar det sig att jämföra sedeln med motsvarande sedel som man vet är äkta och noggrant undersöka alla säkerhetsdetaljer. Om sedeln är förfalskad, ska den lämnas in till polisen.

Om sedeln är hittegods ska hittegodslagen följas. Enligt lagen ska upphittade sedlar värda mer än 20 euro överlämnas till polisen.