Hållbarhet är en integrerad del av en myndighets arbete. Hållbarhetsarbetet vid Finlands Bank utgår från bankens värderingar och hållbarhetsprogram, som byggs upp kring bankens kunniga experter. Verksamheten styrs av etiska regler, principerna om god företagsstyrning och genomlysning.

Hållbarheten vilar på bankens kärnverksamhet. Det är bankens uppgift att för sin del sörja för en stabil prisnivå, säkra och inkluderande betalningssystem och ett välfungerande finansiellt system. Finlands Bank intar också en framträdande roll i uppbyggnaden av ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Genom att sköta vårt uppdrag i enlighet med målen tjänar vi det finländska samhället på bästa möjliga sätt.

Hållbarhetsprogrammet fokuserar på insatser för hållbar tillväxt och välfärd, påverkan genom information och samarbete och hantering av klimatrisker. Vi främjar dessa frågor genom följande åtgärder.