I diariet ingår inga handlingar, utan de kan begäras separat. Handlingar och ytterligare upplysningar kan begäras direkt av handläggaren eller den ansvariga enheten.

Banken kan bara lämna ut färdigställd information. Sammandrag eller nya dokument av arkivmaterial tillhandahålls inte. Banken kan inte heller lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Om det dokument som önskas innehåller sekretessbelagda uppgifter, lämnar banken ut bara de delar som innehåller offentliga uppgifter.

Avgifter

Finlands Bank har rätt att ta ut avgifter för att ta fram handlingar enligt de grunder som fastställs i 34 § i offentlighetslagen. 

För kännedom 11.4.2022: Finlands Banks ärendehanteringssystem byts ut i april 2022 och diarieutdraget nedan är därför inte uppdaterat. Under systembytet kan begäran om en förteckning över öppna diarieförda ärenden ställas till registraturen.