Utgivning av sedlar och mynt hör till Finlands Banks lagstadgade huvuduppgifter. Finlands Bank ger med tillstånd av Europeiska centralbanken (ECB) ut de sedlar och mynt som behövs i Finland. Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har ECB ensamrätt att tillåta sedelutgivning i euroområdet och rätt att godkänna omfattningen av myntutgivningen i euroländerna.

Finlands Bank kan också enligt lagen om Finlands Bank (5 § i 214/1998) meddela banker och andra monetära institut samt motsvarande institut föreskrifter och anvisningar om sedel- och mynthanteringen.

Sedan övergången till euro har antalet eurosedlar och euromynt utgivna av Finlands Bank mångdubblats jämfört med tiden före övergången. Detta beror dock inte på en ökning av kontantbetalningarna i Finland utan förklaras av att eurosedlar och –mynt används som betalningsmedel och sparas i större utsträckning i och utanför euroområdet. Enligt Statistikcentralens finansräkenskaper beräknas ca hälften av de sedlar och mynt som ges ut av Finlands Bank hamna i utlandet. Användningen av kontanter som betalningsmedel i Finland har däremot avtagit, vilket bland annat framgår av distributionen av kontanter via automater och bankkontor och kontantuttagen i affärer.

Aktörerna inom kontantförsörjningen i Finland:

  • Finlands Bank
  • De monetära finansinstituten
  • Automatia Pankkiautomaatit Oy
  • Reila Palvelut Oy
  • Uppräkningscentralerna Loomis Suomi Oy, Nokas Finland Oy och Reila Palvelut Oy
  • Värdetransportföretagen Loomis Suomi Oy och Nokas Finland Oy.

Finlands Bank levererar sedlar och mynt till de privata uppräkningscentralerna enligt deras beställningar och tar emot sedlar och mynt från dem. De privata uppräkningscentralerna betjänar de monetära finansinstituten, Automatia Pankkiautomaatit Oy och bankernas kunder. Kontanter sorteras och äkthets- och kvalitetskontrolleras i Finlands Banks och andra aktörers uppräkningscentraler runt om i landet.

Mot bakgrund av den gemensamma valutan är det naturligt att kontantförsörjningssystemen harmoniseras i tillämpliga delar. Samarbete bedrivs bland annat inom produktutveckling, upphandling av sedlar och strategisk lagerhanteringav eurosedlar.

Kontanthanteringen i Finland