Utgivning av sedlar och mynt hör till Finlands Banks lagstadgade huvuduppgifter. Finlands Bank ger med tillstånd av Europeiska centralbanken (ECB) ut de sedlar och mynt som behövs i Finland. Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har ECB ensamrätt att tillåta sedelutgivning i euroområdet och rätt att godkänna omfattningen av myntutgivningen i euroländerna.

Finlands Bank kan också enligt lagen om Finlands Bank (5 § i 214/1998) meddela banker och andra monetära institut samt motsvarande institut föreskrifter och anvisningar om sedel- och mynthanteringen.

Sedan övergången till euro har antalet eurosedlar och euromynt utgivna av Finlands Bank mångdubblats jämfört med tiden före övergången. Detta beror dock inte på en ökning av kontantbetalningarna i Finland utan förklaras av att eurosedlar och –mynt används som betalningsmedel och sparas i större utsträckning i och utanför euroområdet. Enligt Statistikcentralens finansräkenskaper beräknas ca hälften av de sedlar och mynt som ges ut av Finlands Bank hamna i utlandet. Användningen av kontanter som betalningsmedel i Finland har däremot avtagit, vilket bland annat framgår av distributionen av kontanter via automater och bankkontor och kontantuttagen i affärer.

Aktörer inom kontantförsörjningen i Finland, förutom Finlands Bank, är kontantförsörjningsföretag, värdetransportföretag, uppräkningscentraler och inlåningsbanker. Finlands Bank agerar som en grossist och tillhandahåller kontantförsörjningstjänster, dvs. levererar kontantbeställningar till och tar emot kontanter från sina kunder. Finlands Banks kunder är Loomis Automatia Oy, Nokas Finland Oy, Reila Palvelut Oy och Ålandsbanken Abp. De privata uppräkningscentralerna Loomis Suomi Oy, Nokas Finland Oy och Reila Palvelut Oy betjänar kontantförsörjningsföretag och inlåningsbanker samt bankernas kunder. Loomis Suomi Oy och Nokas Finland Oy tillhandahåller också värdetransporttjänster.

Värdetransportföretagen distribuerar kontanterna till uttagsautomater, butiker och inlåningsbankernas kontor, där kunderna tar ut kontanter eller får kontanter som växelpengar. Från butikerna, insättningsautomaterna och inlåningsbankernas kontor cirkulerar kontanterna tillbaka till de privata uppräkningscentralerna via värdetransportföretagen. Uppräkningscentralerna kontrollerar sedlarnas äkthet och skick med sina sorteringsmaskiner och återcirkulerar de brukbara sedlarna. Eventuella överskottspengar och obrukbara sedlar överlämnas sedan från uppräkningscentralerna till Finlands Bank. Därefter sorterar Finlands Bank sedlarna med sina egna sorteringsmaskiner. Vid sorteringen makuleras de obrukbara sedlarna maskinellt och avfallet levereras för förbränning till en förbränningsanläggning.

Mot bakgrund av den gemensamma valutan är det naturligt att kontantförsörjningssystemen harmoniseras i tillämpliga delar. Samarbete bedrivs bland annat inom produktutveckling, upphandling av sedlar och strategisk lagerhanteringav eurosedlar.

Sedelprassel: sedlarnas livscykel inom kontantförsörjningen i Finland

Kontanter som betalningsmedel

Sedeltillverkning

Utgivning och cirkulation av sedlar

Sedelsortering