Med den elektroniska blanketten kan du beställa offentliga dokument från Finlands Banks offentliga diarium. Du kan också ta kontakt med Finlands Banks Arkiv och Registration per telefon. På diariekorten under rubriken Handläggare hittar du namnen på ansvariga handläggare. Det riksomfattande växelnumret till Finlands Bank är 09 1831. Svarstiden är i regel två veckor och vid större antal dokument fyra veckor. Dokumentbeställningarna lämnas till Finlands Banks registratur, som vidarebefordrar dem till den berörda avdelningen.

Avgifter

För utlämnande av dokument har Finlands Bank rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som fastställts i 34 § i offentlighetslagen (621/1999). Banken tar dock betalt för kopior endast om antalet sidor är större än 30. Avgiften är då 0,16 euro per kopierad sida. Däremot kan banken debitera de faktiska kostnaderna för framtagning av dokument som inte har preciserats på det sätt som anges i lagen och därför inte kan sökas med hjälp av bankens dokumenthanteringssystem. Om det är tidskrävande att stryka sekretessbelagda avsnitt ur dokument som delvis är sekretessbelagda, debiterar banken även kostnaderna för strykningen. I sådana fall kontaktas kunden innan uppgifterna tas fram.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Dokumentbeställningar

Ytterligare upplysningar: *