Siirry sisältöön

Suomen Pankin rahoitusvarallisuus koostuu kultavarannosta, valuutta- ja euromääräisistä korkosijoituksista ja pienessä määrin myös osakesijoituksista. Rahoitusvarallisuuteen liittyy valuutta-, korko-, luotto- ja osakeriskejä. Valuuttariski on Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden riskeistä merkittävin.

Suomen Pankin sijoitustoiminnan riskienhallinnasta vastaavat yhteistyössä hallinto-osaston riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimisto ja pankkitoimintaosasto. Riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimisto seuraa ja analysoi taseriskejä ja raportoi niistä samoin kuin sijoitustoiminnan riskeistä säännöllisesti johdolle. Sijoitustoiminnan riskienvalvonta on riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimiston vastuulla.

Sijoitustoiminnan riskienhallinta pitää sisällään riskien tunnistamisen, mittaamisen ja rajoittamisen. Rahoitusvarallisuuden sijoittaminen perustuu Suomen Pankin johtokunnan määrittämään sijoituspolitiikkaan. Riskejä mitataan yleisesti käytössä olevilla riskienhallintamenetelmillä ja riskejä rajoitetaan käytännössä asettamalla sijoitustoiminnalle yksityiskohtaisia rajoitteita, niin sanottuja limiittejä. Riskejä hallitaan hajauttamalla kauppoja ja sijoituksia usealle vastapuolelle ja liikkeeseenlaskijalle limiittien avulla sekä hajauttamalla sijoituksia useampaan valuuttaan.

Suomen Pankin kokonaisriskejä arvioidaan vakiintuneita menetelmiä käyttäen. Taseeseen kohdistuvia markkina- ja luottoriskejä mitataan Value-at-Risk-perusteisilla malleilla. Riskiarvioita täydennetään skenaariolaskelmilla ja stressitesteillä.

Riskienvalvontaa toteutetaan seuraamalla ja arvioimalla riskejä sekä valvomalla asetettujen rajoitteiden noudattamista. Riskeistä raportoidaan päivittäin ja mahdollisista rajoitteiden rikkomuksista raportoidaan sijoitustoiminnasta riippumattomasti.

Lisää informaatiota riskienhallinnasta ja -valvonnasta löytyy Suomen Pankin vuosikertomuksesta.

Riskien määritelmät

Valuuttakurssiriskillä tarkoitetaan riskiä, että pankin varallisuuden nettoarvo laskee valuuttakurssien muutosten seurauksena.

Korkoriskillä tarkoitetaan riskiä, että pankin varallisuuden nettoarvo laskee korkojen muutosten vuoksi.

Luottoriski tarkoittaa laajasti ottaen riskiä, että taloudellisen transaktion vastapuolen tai arvopapereiden liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus muuttuu. Käytännössä tämä voi tarkoittaa luottoluokituksen muutosta joko parempaan tai huonompaan suuntaan tai vastapuolen tai liikkeeseenlaskijan ajautumista maksukyvyttömyystilaan.

Likvidiysriskillä tarkoitetaan riskiä, ettei pankki pysty vastaamaan velvoitteistaan ajallaan, koska sen varat ovat muutettavissa rahaksi hitaasti tai alempaan arvoon.

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan riskiä, jossa sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä aiheutuu tappioita tai ylimääräisiä kustannuksia.