Suomen Pankki kerää tilastotietoja erilaisilta toimijoilta. Kerättäviä tietoja käytetään Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Suomen Pankin tehtävien hoitamiseen, kansainvälisten järjestöjen tilastovaatimusten täyttämiseen sekä kansallisiin tarpeisiin. Tietoja käytetään esimerkiksi rahoitustilinpidossa ja maksutasetilaston laadinnassa, rahapoliittisissa analyyseissa ja operaatioissa sekä rahoitusvakauden seurannassa. Lisäksi kerättyjen tilastotietojen perusteella lasketaan esimerkiksi luottolaitosten vähimmäisvarantovelvoitteet.

Suomen Pankki, Finanssivalvonta ja Tilastokeskus tekevät yhteistyötä viranomaisyhteistyöryhmässä (Virati), jonka tarkoituksena on minimoida tiedonantajien raportointitaakkaa. Finanssivalvonnalla on oikeus käyttää kerättyjä tietoja valvontatarkoituksiin, jos raportoiva yksikkö on Finanssivalvonnan valvottava. Luottolaitosten tietoja voidaan käyttää myös yhteisen valvontamekanismin tehtävien hoitamiseen.

Suomen Pankin keräämien tietojen lisäksi Euroopan keskuspankki (EKP) kerää tietoa esimerkiksi rahamarkkinataloustoimista Suomessa toimivilta rahalaitoksilta. Tiedonkeruu kohdistuu vain suurimpiin maassa toimiviin rahalaitoksiin.

Suomen Pankin tiedonkeruuvaltuudet perustuvat alla listattuun lainsäädäntöön. Kullakin raportointiohjesivuilla on lisäksi esitelty tiedonkeruukohtaiset ohjeet sekä sääntely, johon kukin nimenomainen tiedonkeruu pohjautuu.

Tilastotiedonkeruuta ohjaava lainsäädäntö

Neuvoston asetus Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (EY N:o 2533/1998, muutettu 2015/373)

Laki Suomen Pankista (214/1998, 26 § ja 28 §)

Rahoitus- ja vakuutuslaitosten tiedonkeruutaulukot

Finanssivalvonta, Rahoitusvakausvirasto, Suomen Pankki ja Tilastokeskus ovat koonneet rahoitus- ja vakuutuslaitosten viranomaisten ja muiden tahojen tiedonkeruista yhteenvetotaulukot. Taulukoiden ajantasaisuus tarkastetaan vuosittain.

Rahoituslaitosten tiedonkeruut 

Vakuutuslaitosten tiedonkeruut