Finlands Bank har fattat beslut om ett klimatmål för sin egen investeringsverksamhet för att bidra till hanteringen av riskerna i investeringsportföljen. Målet är att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050. ”Finlands Bank deltar i bekämpningen av klimatförändringen.Genom att skapa beredskap för olika effekter av klimatförändringen minskar vi övergångs- och svansriskerna och söker därmed uppnå en högre avkastning på investeringarna i förhållande till riskerna.Bekämpning av klimatförändringen innebär i praktiken att penningflöden kanaliseras till koldioxidsnåla investeringar, då samtidigt också portföljens koldioxidavtryck minskar”, säger direktionsmedlem Tuomas Välimäki, som svarar för bankens investeringsverksamhet.

För aktie- och företagsobligationsportföljen kan målet om koldioxidneutralitet uppnås redan före 2050, då målet för hela portföljen[1] ska vara uppfyllt. För att uppnå målet tar Finlands Bank fram en klimatkarta och interimistiska mål, som offentliggörs senare. Till de interimistiska målen hör begräsning av investeringarna i till exempel företag som framställer fossila bränslen och en successiv övergång i aktieinvesteringarna till koldioxidsnåla investeringsprodukter som är förenliga med Paris klimatavtal. I fråga om indirekta investeringar utses kapitalförvaltare och produkter med trovärdiga klimatmål och måluppfyllelsen följs regelbundet upp under investeringens livstid. Initiala gränsvärden, interimistiska mål per tillgångsslag och tidsplaner för de interimistiska målen preciseras senare.

En betydande del av Finlands Banks investeringar utgörs av den valutareserv bestående av olika länders statsobligationer som är viktig för skötseln av centralbanksuppgifterna. För att målet för hela portföljen ska kunna uppnås krävs aktiva åtgärder av staterna för att uppfylla åtagandena i Paris klimatavtal. Finlands Bank fortsätter för sin del den offentliga debatten för att öka mängden och jämförbarheten av den information som behövs för att bekämpa klimatförändringen och stödja beslutsfattandet.

Koldioxidneutralitet beräknas på de växthusgasutsläpp som definierats i Kyotoprotokollet. I det initiala stadiet beaktas direkta utsläpp från investeringarna (Scope 1) och utsläpp av energiköp (Scope 2). I takt med att beräkningsmetoden utvecklas kan också indirekta utsläpp (Scope 3) fångas upp.

Målet för Finlands Banks egen investeringsverksamhet är att uppfylla de krav på likvida, säkra och högavkastande tillgångar som ställs på centralbankerna. Utöver dessa traditionella mål för centralbankernas investeringsverksamhet har Finlands Bank antagit hållbarhet som fjärde styrande mål för sina investeringar.

Genom att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter kan bland annat riskerna med klimatförändringen bättre hanteras och de stigande förväntningarna på centralbankens egen investeringsverksamhet bemötas. ”Vi har förbundit oss till ansvarsfulla investeringar också genom att underteckna de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar i slutet av 2019.Enligt dessa principer tar vi hänsyn till miljön, socialt ansvar och god företagsstyrning i vår investeringsverksamhet”, säger direktionsmedlem Tuomas Välimäki.

Som medlem av Eurosystemet har Finlands Bank redan tidigare i år åtagit sig att tillsammans med centralbankerna i övriga euroländer och ECB rapportera klimatrisker enligt en gemensam metod, beräkna koldioxidavtrycket för sin egen investeringsportfölj och offentliggöra beräkningar av avtrycket. Eurosystemets beslut gällde investeringar i euro i ECB:s och euroländernas centralbankers finansiella tillgångar. Finlands Bank har beslutat utöka rapporteringen av sina egna investeringar till att också omfatta andra tillgångar än tillgångar i euro. Enligt Finlands Banks bedömning kan information om koldioxidavtrycket för bankens egna investeringar offentliggöras under 2022.

Närmare upplysningar lämnas av ledande hållbarhetsexpert Anna Hyrske, telefon 09 183 20 70.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

 

[1]Målet gäller bankens hela investeringsportfölj med undantag för guldet, för vilket en internationellt godkänd metod för beräkning av koldioxidavtrycket ännu saknas.