Finlands Bank har fattat beslut om etappmål för sin egen investeringsverksamhet för att uppnå koldioxidneutralitet. Målet är att uppnå nettonollutsläpp i investeringsverksamheten senast 2050 och de nu uppställda kortfristiga målen säkerställer att målet uppnås. ”Vi måste redan nu arbeta för att uppnå nettonollutsläpp, fastän tidtabellen för det huvudsakliga målet ligger längre fram i tiden. Med hjälp av etappmålen minskar vi övergångs- och svansriskerna och samlar värdefulla erfarenheter av effekterna av etappmålen”, berättar direktionsmedlem Tuomas Välimäki, som svarar för bankens investeringsverksamhet.

Etappmålen har uppställts med hänsyn till deras effektivitet med tanke på klimatriskerna och med beaktande av tillgångsspecifika särdrag, tillgången på information och effekterna på målen för investeringsverksamheten. För varje tillgångsslag ställdes ett kvalitativt eller kvantitativt mål. Syftet är att ställa fler kvantitativa mål när mer information finns att tillgå om resultaten och effekterna av den första fasen.

Etappmålen ses över och resultaten av dem rapporteras regelbundet. Följande översyn inriktas på de sektorspecifika begränsningarna av bankens direktinvesteringar under 2022 och gäller till exempel oljeborrning i Arktis och andra s.k. okonventionella fossila energikällor. En översyn av de övriga etappmålen görs senast 2025. Etappmålen kan ses över och utvecklas redan betydligt tidigare om portföljstrukturen eller portföljens sammansättning ändras.

Resultaten rapporteras som en del av den allmänna rapporteringen av investeringsverksamheten. Som en del av Eurosystemet har Finlands Bank redan tidigare i år förbundit sig till att rapportera om klimatrisker enligt en gemensam metodologi med centralbankerna i övriga euroländer och ECB samt beräkna koldioxidavtrycket för sin egen investeringsportfölj och publicera beräkningar om den

Genom att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter kan riskerna i investeringsverksamheten bättre hanteras och de stigande förväntningarna på effekterna av centralbankens egen investeringsverksamhet bemötas. De nu uppställda etappmålen stöder Finlands Banks mål för investeringsverksamheten: säkerhet, likviditet, avkastning och hållbarhet. ”Genom att ställa upp ett klimatmål med flera etappmål hanterar vi centralbankens investeringsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Genom att kanalisera penningflöden till koldioxidsnåla investeringar minskar vi klimatriskerna i investeringsportföljen och fungerar därmed som en förebild, en av flera”, säger direktionsmedlem Tuomas Välimäki.

TABELL: Tillgångsspecifika etappmål

 

Direktinvesteringar

Indirekta investeringar

 

Stater

Statsbundna institutioner

Utlåning till icke-finansiella företag

Aktier

Fastigheter

Övriga

Etappmål för den första fasen

Upprätthålla den offentliga debatten om klimat-förändringen och uppmuntra därmed stater att ställa tillräckligt ambitiösa nationellt fastställda bidrag i enlighet med klimatavtalet från Paris.

Uppmuntra statsbundna institutioner som emitterar värdepapper att ställa klimatmål för sin egen investerings-verksamhet.

Sektorspecifika begränsningar för kol, olja och gas*

(*Energikol högst 2 % av omsättningen,

energianvändning av kol: högst 5 % av omsättningen,

oljeborrning: högst 10 % av omsättningen,

gasproduktion högst 40 % av omsättningen

Alla begränsningar införs under 2022.

Banken tar ställning till okonventionella olje- och gaskällor under 2022, då tillräckliga klimatdata finns tillgängliga.

Mål för minskade utsläpp: 50 %

Investera i produkter eller sådana kapital-förvaltares produkter som har tillräckligt omfattande och ambitiösa klimatmål/klimateffekter

Investera i produkter eller sådana kapitalförval-tares produkter som har tillräckligt omfattande och ambitiösa klimatmål/klimateffekter

Investera i produkter eller sådana kapital-förvaltares produkter som har tillräckligt omfattande och ambitiösa klimatmål/

klimateffekter

Eventuella etappmål för den följande fasen

Kvantitativt mål till exempel genom att justera portföljens viktning

Kvantitativt mål på basis av målen för fas 1

Nya sektorspecifika begränsningar (nya sektorer, skärpning av gällande begränsningar)

Skärpning av målet för minskade utsläpp

   

Tidsplan

Nästa granskningspunkt senast 2025

Nästa granskningspunkt senast 2025

Nästa gransknings-punkt 2022

Nästa gransk-ningspunkt senast 2025

Nästa gransk-ningspunkt senast 2025

Nästa gransknings-punkt senast 2025

 

Närmare upplysningar lämnas av ledande hållbarhetsexpert Anna Hyrske, telefon 09 183 20 70.

Läs mer:

Pressmeddelande 14 september 2021: Finlands Bank har ställt upp klimatmål för sin investeringsportfölj – att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050

Ansvarsfulla investeringar i Finlands Bank