Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen
Suomen Pankki
Talousosaamishankkeen verkkotapahtuma
Helsinki, 3.4.2020

Suomen Pankin rooli talousosaamisen edistäjänä        

Arvoisa talousosaamisen edistämisen yhteistyökumppani, hyvä ystävä!

Tammikuun lopulla eli vain reilu kaksi kuukautta sitten, oikeusministeriö ja Suomen Pankki pitivät yhteisen lehdistötilaisuuden. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja pääjohtaja Olli Rehn kertoivat silloin, että Suomen Pankki käynnistää hankkeen talousosaamistyön koordinoinnista.

Muistan hyvin tuon lehdistötilaisuuden. Se oli aikaa ennen koronakriisin kärjistymistä. Tunnelma oli varsin leppoisa, vaikka asia oli vakava ja vaikka kotitalouksien talousongelmat, maksuhäiriöt ja velkaantuneisuus olivat selvästi lisääntyneet Suomessa. Kansantalouden kokonaiskuvassa kotitalouksien velat suhteessa tuloihin olivat jo silloin suuremmat kuin koskaan aiemmin.

Varsinainen pääuutinen tuossa tilaisuudessa oli, että Suomen Pankki, oikeusministeriö ja muut keskeiset viranomaiset olivat sopineet, että Suomen Pankki ottaa vastatakseen taloudenhallintaan liittyvän kansallisen strategian tai -ohjelman kirjoittamisen ja toiminnan koordinoinnin käynnistysvaiheessa.

”Talouden lukutaito on keskeinen kansalaistaito. Yhteisten tavoitteiden ja paremman koordinoinnin avulla suomalaisten talousosaamista voidaan edistää nykyistä tehokkaammin. Suomen Pankki ottaa talousosaamisen strategiatyöstä nyt vetovastuun”, kuului meidän viestimme.

Maailma ja Suomi ovat muuttuneet viimeisten kahden kuukauden aikana, mutta eräs asia ei ole muuttunut: talouden lukutaito on yhä todella tärkeä ja keskeinen kansalaistaito. Tämä pätee varsinkin nyt, kun monen suomalaisen toimeentulo on yllättäen uhattuna. Miten hoitaa talousasioitaan, jos työpaikan säilyvyys on vaarassa tai jos oman yrityksen toimintaedellytykset ovat ainakin hetkellisesti olemattomat? Vaikka julkinen sektori yrittää auttaa pandemian talousvaikutuksista kärsiviä kansalaisia, niin oman talouden hallinnan tarve korostuu entisestään.

Kysymys kuuluu, onko suomalaisten osaaminen riittävää taloudellisesti kestävien päätösten tekemiseksi erityisesti yllättävissä omaa taloutta uhkaavissa kriisitilanteissa? Sen lisäksi joudumme (valitettavasti) lisäämään: missä määrin meillä on ylipäätään edellytyksiä tehdä taloudellisesti kestäviä päätöksiä? Riittävätkö rahat välttämättömiin menoihin, ja jos eivät riitä, mitä silloin pitäisi tehdä?

Suomen Pankki kannustaa kaikkia viranomaisia sekä yksityisen ja kolmannen sektorin osapuolia, joilla on kansalaisten talousosaamisen edistämiseen olennaista toimintaa, osallistumaan koordinaatiotyöhön. Olen todella iloinen, että niin moni taho on jo nyt ilmaissut valmiutensa osallistua tähän tärkeään työhön.

Koordinaatiotyömme kattaa sellaiset hankkeet ja toiminnan, jolla pyritään parantamaan yksittäisten ihmisten ja kotitalouksien talousosaamista ja erityisesti oman talouden hallintaa. Työ keskittyy suoraan taloudenhallinnan ongelmien ja riskien ennaltaehkäisyyn, ja pääpaino on ihmisten käyttäytymisessä finanssimarkkinoilla sekä kuluttajana digitaalisilla markkinoilla.

Projektipäällikkö Anu Raijas kertoo hetken päästä hankesuunnitelmasta ja työn organisoinnista tarkemmin. Työ on Anun johdolla jo aloitettu toteuttamalla analyysi talousosaamisen nykytilasta Suomessa. Tämä analyysi on tehty yhteistyössä alan keskeisten tutkijoiden kanssa hyödyntäen olemassa olevia tutkimuksia ja selvityksiä.

Toisena vaiheena koordinaatiotyössä kartoitetaan talousosaamisen toimijat, käynnissä oleva toiminta ja hankkeet. Sen jälkeen voidaan luoda puitteet ja laatia suunnitelma kansalliselle yhteistyölle. Näin on tarkoitus edetä.

Suomen Pankin rooliin talousosaamisen edistämisen koordinoivana viranomaisena kuuluu myös, että pyrimme oppimaan muiden maiden kokemuksista. Olemme tutustuneet muun muassa Ruotsin malliin, jossa paikallinen finanssivalvoja eli Finansinspektionen koordinoi Gilla Din Ekonomi -nimisen verkoston toimintaa. Suomen Pankki on myös liittynyt OECD:n International Network on Financial Education (INFE) -verkoston täysjäseneksi. OECD/INFE on talousosaamisen edistämisen yhteistyöfoorumi. Verkoston keskeisenä toimintamuotona on kansallisten talousosaamisstrategioiden laadinnan tukeminen. Verkosto laatii talousosaamisen edistämiseen suosituksia ja verkostossa on kehitetty talousosaamisen arvioimiseen kansainvälistä mittaristoa.

Jäsenyys OECD/INFE -verkostossa tarkoittaa, että Suomen Pankki suomalaisena täysjäsenenä toimii viestinvälittäjänä kansainvälisestä talousosaamisyhteistyöstä kotimaisille viranomaisille ja muille kiinnostuneille tahoille.

Tässä yhteydessä on samalla hyvä täsmentää, että kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuva taloustiedon opetus ja talousosaamisen edistäminen eivät kuulu Suomen Pankin koordinaatiotoiminnan piiriin. On erittäin tärkeätä, että suomalaisissa kouluissa opetetaan nuorille taloudenhallinnan perusteet, mutta tästä työstä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä opetushallitus ja sen sisällöt määritellään opetussuunnitelmissa. Myös OECD:n 15-vuotiaille kohdennetut PISA-tutkimukset, jossa myös talouslukutaitoa selvitetään, ovat edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön toimintakenttää.

Odotamme varmasti kaikki seuraavan PISA-tutkimuksen tuloksia, jotka ovat luvassa toukokuussa. Suomessa on nyt ensimmäistä kertaa mitattu myös koululaisten talousosaamista. Ajoitus on tämän yhteisen hankkeemme kannalta todella optimaalinen, ja mekin voimme varmasti – ainakin välillisesti – hyödyntää näitä tuloksia.

Suomessa viranomaiset tekevät perinteisesti saumatonta yhteistyötä eri foorumeilla, niin kansallisesti kun kansainvälisesti. Johtamassani talousosaamishankkeen ohjausryhmässä on edustettuna sekä oikeusministeriö (kansliapäällikkö Pekka Timonen) että opetus- ja kulttuuriministeriö ja opetushallitus (opetusneuvos Kristina Kaihari). Muut jäsenet ovat Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn toimitusjohtaja Elli Reunanen ja Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar. Projektipäällikkö Anu Raijas toimii sihteerinä.

Ennen kuin annan puheenvuoron Anulle kerron teille muutamalla sanalla ohjausryhmän työstä. Olemme kokoontuneet kerran, 6.3. ihan oikeaan fyysiseen kokoukseen ennen kuin koronarajoitukset tulivat voimaan. Silloin hyväksyimme muun muassa hankesuunnitelman, josta kohta kuulette lisää. Ohjausryhmän tehtävänä on edistää hankkeen onnistumista, ja tarkoituksena on kokoontua yhteensä neljä kertaa vuoden aikana.

Arvoisa kuulijat,

tämän tapaamisen tavoitteena on koota yhteen talousosaamisen edistämisestä kiinnostuneet tahot ja tarjota teille mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa hankkeessa. Haluan jo tässä vaiheessa kiittää teitä kaikkia siitä, että olette suhtautuneet niin rakentavasti ja myönteisesti tähän talousosaamishankkeeseen.

Ajat ovat erittäin vaikeat koronapandemian ja siitä aiheutuvan taloustilanteen takia. Edistämällä suomalaisten talousosaamista ja taloudenhallintaa teemme arvokasta työtä niin lyhyellä kuin pidemmällä aikajänteellä.

Siirrän nyt puheenvuoron Anulle, joka esittelee hankesuunnitelman ja kertoo hankkeen projektiryhmien kokoonpanoista. Anu esittelee myös hankkeen ensimmäisen raportin päätuloksia.