Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn
Leppävirran lukion ja seurakunnan Yhteisvastuu-seminaari (virtuaalinen)
18.1.2022 klo 13.00

Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa

Hyvät lukiolaiset, opettajat ja muut kuulijat,

Kiitos kutsusta tulla puhumaan tähän Leppävirran lukion ja seurakunnan järjestämään Yhteisvastuu-seminaariin. Tämä on minulle kovin mieluinen tehtävä, etenkin koska tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen teema on todella tärkeä: koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen.

Lukioaika on monella tapaa yksi tähänastisen elämänne tärkeitä vaiheita. Saavutatte täysi-ikäisyyden, joka tuo teille monia oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia. Opiskelette laaja-alaisesti eri oppiaineita ja valmistaudutte ylioppilaskirjoituksiin. Siinä vaiheessa pääsette tai joudutte tekemään isoja päätöksiä tulevaisuudestanne. Lukion jälkeen moni teistä irtautuu lapsuudenkodistaan ja aloittaa itsenäisen elämän.

Keskitynkin tässä puheenvuorossani niihin taloudellisiin vaikutuksiin, joita korona on tuonut nuorten elämään. Otan myös esille toimia, joilla teitä voidaan tukea tällä alueella. Lopuksi sanon muutaman sanan euroalueen talouden näkymistä ja rahapolitiikasta.

Talous on olennainen osa meidän kaikkien elämäämme. Se on läsnä, halusimme sitä tai ei, elämämme eri vaiheissa ja alueilla.

Viimeiset kaksi vuotta ovat osoittaneet meille konkreettisesti, miten ulkoinen shokki, tässä tapauksessa vielä globaali, voi täysin ennakoimatta iskeä talouteen. Tämä on voinut heijastua myös teihin, jos perheeseenne on kohdistunut työttömyyttä tai lomautuksia, tai koska korona on vähentänyt nuorten loma-aikojen työmahdollisuuksia.

Olette todennäköisesti suorittaneet nyt lukioaikana taloustiedon kurssin. Taloustiedossa opitte kansantalouden perusperiaatteita. Tämän tiedon pohjalta saatte parempia eväitä ymmärtää sen yhteyden, miten makrotalouden kehitys vaikuttaa teidän omaan elämäänne. Siksi talouden ja sen toimintaperiaatteiden ymmärtäminen on meille kaikille keskeinen kansalaistaito, ja sen merkitys korostuu koko ajan muuttuvassa taloudellisessa toimintaympäristössä.

Suomalaiset nuoret ovat kautta aikain menestyneet hyvin PISA-tutkimuksissa. Tämä kertoo siitä, että meillä koulujärjestelmä ja ammattitaitoiset opettajat ovat huolehtineet siitä, että te nuoret saatte parhaat mahdolliset tiedolliset eväät tulevaisuutta varten.

Vuonna 2018 Suomessa mitattiin ensi kertaa osana PISA-tutkimusta 15-vuotiaiden talousosaamista. Saimme hyvät tulokset: suomalaisten nuorten talousosaaminen oli 20 OECD-maan joukossa korkeaa tasoa, sillä Suomi sijoittui Kanadan kanssa toiseksi Viron jälkeen.

Suomessa nuoret kertoivat saavansa muita maita useammin talousosaamiseen liittyvää tietoa opettajilta, ja sillä oli voimakas yhteys nuorten osaamiseen. Suomessa nuoret kertoivat olevansa muiden maiden nuoria enemmän kiinnostuneita raha-asioista.

Suomessa nuoret tulevat tutuksi talousasioiden kanssa myös oman pankkitilin myötä. Oman pankkitilin avulla voidaan oppia turvallisesti rahankäytön hallintaa jo ennen lapsuudenkodista poismuuttoa. 

Usein talouskriiseissä nuoret joutuvat kärsimään. 1990-luvun laman seurauksena nuorten työllistyminen oli hankalaa pitkän aikaa, mikä vaikutti heidän tulokehitykseensä. Myös vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin jälkeen nuorten työttömyys oli pitkään korkealla. Vuonna 2020 tehtyjen tutkimusten mukaan 18–24-vuotiaiden työttömyysaste oli selvästi korkeammalla kuin väestössä keskimäärin. Taloudelliset taantumat tyypillisesti lisäävät nuorisotyöttömyyttä.

Nyt onkin syytä suunnata huomio nuorten työllisyyteen, myös kesätöiden varmistamiseen, jotta aiemmilta talouskriisien kielteisiltä kehityskuluilta vältyttäisiin.

Suomalaiset nuoret ovat tapaavat muuttaa useimpien muiden maiden nuoriin verrattuna aikaisemmin omilleen. Meillä Suomessa nuoria kannustetaan itsenäistymään varhain ja sitä myös tuetaan erilaisilla sosiaalietuuksilla, kuten opinto- ja asumistuilla.

Lapsuudenkodista muutetaan useimmiten yksin asumaan. Aikainen itsenäistyminen yhdistettynä yksin asumiseen voi olla riski taloudelliselle pärjäämiselle. Itsenäistyminen on hyppy oman arjen ja talouden hallintaan sekä taloudelliseen päätöksentekoon ja vastuuseen.

Hypo-pankin uusimman asuntomarkkinakatsauksen mukaan korona-aika olisi aikaistanut nuorten itsenäistymistä. Selitykseksi tälle on esitetty kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonnan lisääntymistä. Onko tämä sitten myönteinen vai kielteinen kehitys?   

Te olette kasvaneet digitaaliseen ympäristöön. Olette varmaan tottuneet ostamaan ja maksamaan hankintanne virtuaalisesti. Digimaailma avaa meille kaikille runsaasti mahdollisuuksia, mutta siellä vaanii myös riskejä, jotka on tarpeen tunnistaa. Mielenkiintoinen tutkimuslöydös on se, että digitaalinen ja käteisellä maksaminen koetaan eri tavalla. Kortilla tai mobiilisti maksaminen ei tunnu miltään, kun taas käteisellä maksaminen aktivoi aivoissa samoja alueita kuin fyysinen kipu.   

KALVO. TALOUSOSAAMISEN ULOTTUVUUDET

Jos ajatellaan talousosaamista, niin se koostuu kolmesta eri ulottuvuudesta. Koulusta te saatte materiaalia enimmäkseen yhteen ulottuvuuteen, tietoon. Se on tärkeä osa talousosaamista, mutta tietoa tulee myös osata hyödyntää erilaisissa taidoissa ja käyttäytymisessä. Myönteisellä asenteella taloustietoa ja taloudenhallintaa saadaan aikaan käyttäytymistä, joka johtaa taloudellisesti hyviin lopputuloksiin. 

KALVO. TALOUSOSAAMISEN OSA-ALUEET

Sitten kun olette itse vastuussa omasta taloudestanne, joudutte huomaamaan, että se onkin aika suuri kokonaisuus erilaisia asioita. Arjen rahankäytön lisäksi tulee miettiä ainakin kalliiden hankintojen rahoittamista, oman talouden suunnittelua, taloudellista varautumista, säästämistä ja vakuuttamista. Teidän on mahdollisesti tarpeen jo opiskeluaikana perehtyä myös luotonottoon ja sijoittamiseen. Kaikkien näiden osa-alueiden menestyksekäs hoitaminen vaatii monenlaista tietoa ja ymmärrystä, taitoja ja käyttäytymistä sekä asenteita.   

KALVO. MIKSI TALOUSOSAAMINEN ON TÄRKEÄÄ?

Mihin sitten tuota talousosaamisen työkalupakkia tarvitaan? Sen avulla saatte varmuutta arkirutiineista selviämiseen, talouden ja koko elämän hallintaan, ja teistä tulee oma-aloitteisia toimijoita omassa taloudessanne. Voitte kokea osaavanne tehdä päätöksiä elämän valinnoista ja vaikuttaa omaan elämäänne. Sillä ennaltaehkäisette tehokkaasti talousongelmiin joutumista. Näin ollen hyvä talousosaaminen auttaa elämänhallintaa ja tuottaa teille hyvinvointia.

Suomessa on oltu huolestuneita nuorten talousosaamisesta. Nuorille tehdyt kyselyt ovat osoittaneet, että nuoret hyvin usein kokevat epävarmuutta ja osaamattomuutta talousasioissa.

Suomen Pankissa keväällä 2020 tehty kartoitus osoitti, että monet eri toimijat - yritykset, järjestöt ja viranomaiset - haluavat tukea erityisesti yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden talousosaamisen parantamista. Toimijat esimerkiksi kouluttavat, tuottavat erilaista materiaalia, järjestävät neuvontaa ja kehittävät digitaalisia sovelluksia.

Teille nuorille halutaan antaa opastusta taloudelliseen itsenäistymiseen sekä tukea syrjäytymisvaarassa olevia. Ammattilaiset ovat kokeneet hyvin palkitsevana voidessaan opastaa nuoria talousasioissa.

Meillä vanhemmilla on tärkeä vastuu antaa teille taloudesta hyvät eväät tulevaisuuteen. Talousopetusta saadaan kodeista ja koulusta, mutta te opitte taloutta muualtakin ympäristöstä, mediasta sekä myös toisiltanne.

Tässä uskallan antaa teille yhden suosituksen: puhukaa rahasta. Ihmetelkää rahaa ja taloutta keskenänne ja kysykää aikuisilta: vanhemmilta, isovanhemmilta, muilta aikuisilta. Tämä on tehokas tapa oppia rahasta ja taloudesta. Raha ja sen käyttö on meillä perinteisesti ollut hyvin yksityistä aluetta, jota ei ole haluttu avata muiden kanssa. 

KALVO. OPISKELIJAN BUDJETTI

Arjen tasolla taloudellinen itsenäistyminen tarkoittaa oman elämän kulutusmenojen sovittamista käytettävissä oleviin epäsäännöllisiin ja pieniin tuloihin. Meillä Suomen Pankin rahamuseossa järjestetään toisen asteen opiskelijoille työpajoja, jossa nuoret pääsevät laskemaan, miten esimerkiksi opintoraha ja asumistuki riittävät elämisen menoihin. Nuoret ovat kokeneet tämänkaltaisen laskuharjoituksen hyödyllisenä – se olisi hyvä jokaisen tehdä ennen kuin muuttaa omilleen!

KALVO: EUROALUEEN BKT 2017-24

Euroalueen ja Suomen talouden elpyminen jatkuu, joskin talouden nopein kasvu on taittumassa. Suomi on selvinnyt koronapandemiasta paremmin kuin aluksi pelättiin, kiitos pitkälti sen, että kannamme vastuuta toisistamme. Sitä tarvitaan edelleenkin.

Euroopan keskuspankilla ja kansallisilla keskuspankeilla on ollut keskeinen rooli koronakriisin talousvaikutusten taklaamisessa. Yhdessä pankkivalvonnan ja finanssipolitiikan toimien kanssa keskuspankkien rahapolitiikalla on autettu niin yrityksiä kuin kotitalouksia selviämään kriisistä, ja sen jälkeen tuettu talouden elpymistä.

Rahapolitiikka pitää yllä hintavakautta ja edistää kansalaisten hyvinvointia. Vakaat ja ennustettavat hintanäkymät ja sitä kautta kansalaisten luottamus rahan ostovoiman säilymiseen ovat keskeinen edellytys kestävälle talouskasvulle ja korkealle työllisyydelle.

KALVO: EKP:N RAHAPOLITIIKAN UUSI STRATEGIA

Euroopan keskuspankin rahapolitiikan uudesta strategiasta päätimme EKP:n neuvostossa viime kesänä. Merkittävin muutos siinä on se, että keskipitkällä aikavälillä tavoittelemme symmetrisesti kahden prosentin inflaatiota. Tätä hitaampaa tai nopeampaa inflaatiota pidetään yhtä kielteisenä. Inflaatio voi myös tilapäisesti nousta yli kahden prosentin.

Inflaatio näkyy ja tuntuu useimpien ihmisten arjessa. Se näkyy suoraan siinä, kuinka paljon saamme käytettävissä olevilla rahoillamme hankittua erilaisia tavaroita ja palveluita.

Koska kulutuskorimme ovat erilaisia, koemme myös inflaation eri tavoin. Jos sinulla ei ole autoa, bensan hinnan nousu ei paljon talouttasi hetkauta. Ihmisten erilaisilla kokemuksilla on merkitystä siihen, miten inflaation ajatellaan kehittyvän tulevaisuudessa. Tämä voi vaikuttaa suoraan siihen, miten uskallamme kuluttaa.

Koronakriisin alkuvaiheessa, keväällä 2020, inflaatio hidastui hyvin nopeasti. Viime aikoina inflaatio on nopeutunut euroalueella, mutta erityisesti Yhdysvalloissa. Inflaatiota nopeuttavia tekijöitä ovat etenkin energian hintojen nousu sekä erilaiset tuotantokapeikot, samoin kuin alhaiset hinnat vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten. Toisaalta palkkakehitys, joka on inflaatiodynamiikan kannalta keskeinen tekijä, on euroalueella ollut edelleen suhteellisen maltillista.

Euroalueen inflaatio oli vuosikausia tavoitetta hitaampaa. Viime aikojen käänne on aiheuttanut huolta liian nopeasta inflaatiosta. Jos inflaatio uhkaa kiihtyä liikaa, EKP:llä on rahapolitiikassaan välineet sen estämiseksi supistamalla osto-ohjelmia ja rahoitusoperaatioita sekä nostamalla ohjauskorkoja. Näin toimii itsenäinen keskuspankki, jonka ensisijaiseksi tavoitteeksi on asetettu hintavakaus.

Hyvät lukiolaiset!

Haluaisin välittää teille myönteistä viestiä, mutta valitettavasti koronakriisi ei ole vielä ohi. Joudumme elämään viruksen kanssa vielä jonkin aikaa. Pandemia on ollut ja lienee yhä aikamoista aaltoliikettä. Turnauskestävyyttä ja kärsivällisyyttä tarvitaan edelleen meiltä kaikilta.

Haluan kuitenkin valaa teihin tulevaisuuden uskoa, sillä koronapandemia päättyy varmasti. Onneksi te nuoret osaatte olla useimmiten meitä varttuneempia optimistisempia.

Suomi on selvinnyt aiemmistakin talouskriiseistä ja selviämme tästäkin. On tärkeää, että haette lukion jälkeen teille mieluisiin jatko-opintoihin ja pääsette sitä kautta mielekkäisiin työpaikkoihin. 

Esityskalvot (PDF)

Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa from Suomen Pankki