Finlands Banks direktion sammanträdde i dag söndagen den 15 mars 2020 och fattade beslut som syftar till att minska betalnings- och kassasvårigheter på grund av coronapandemin och säkerställa tillgången till finansiering för hushåll och företag, framför allt små och medelstora företag. Besluten har beretts i samarbete med statsrådet och centrala myndigheter och i dialog med sektorn. De kompletterar ECB-rådets tidigare beslut som syftar till att säkerställa likviditetsförsörjningen och utlåningen i euroområdet.

Finlands Bank utvärderar den finansiella stabiliteten och särskilt utvecklingen av finansförmedlingen i nära samarbete med inhemska, europeiska och nordiska myndigheter. Målet är att bidra till att underlätta kreditinstitutens förmåga att sörja för finansieringen till företag och hushåll och motverka de negativa ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Finansinspektionens direktion har inlett arbetet för en snabb översyn av nivån på sådana kapitalkrav som faller inom ramen för det nationella beslutsfattandet.

Finlands Bank gjorde under åren 2009–2018 investeringar på den inhemska obligationsmarknaden. Verksamheten avslutades sedan marknadsvolymen krympt betydligt i takt med företagens minskade behov av finansiering. Händelserna under den senaste tiden har försämrat finansmarknadens funktionsförmåga och ökat företagens behov av finansiering. Av den anledningen har Finlands Bank fattat beslut om att återuppta sin verksamhet på den inhemska obligationsmarknaden. Programmet uppgår initialt till 500 miljoner euro.

”Nu behövs snabbverkande åtgärder för att säkerställa företagens finansiering, arbetsplatserna och hushållens förmåga att klara sig under den press som coronapandemin innebär. Finlands Bank bereder ett krispaket inom de områden som faller inom dess mandat i samarbete med statsrådet. Våra beslut ligger i linje med europeiska och internationella beslut”, konstaterade Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn.

Europeiska centralbankens råd fattade den 12 mars 2020 beslut om omfattande penningpolitiska åtgärder. Besluten syftar till att säkerställa en tillfredsställande likviditetsförsörjning till bankerna och förhindra en onödig höjning av priset på pengar. Bankerna får låna upp finansiering till mycket fördelaktiga villkor vid nya och redan tidigare inledda refinansieringstransaktioner. Dessutom utökar ECB volymen för de penningpolitiska värdepappersköpen med 120 miljarder euro kumulativt fram till årets slut. ”ECB:s nya beslut utgör ett omfattande och verkningsfullt paket. Med hjälp av ECB:s beslut underlättas likviditetsförsörjningen och säkerställs företagens och hushållens tillgång till lån i hela euroområdet och också i Finland”, betonade chefdirektör Olli Rehn.

Närmare upplysningar lämnas av kommunikationschef Jenni Hellström, telefon 09 183 26 32.

Läs mer:

Finansinspektionens pressmeddelanden

ECBs pressmeddelande: Eurosystemets penningpolitiska beslut 12.3.2020