ECB:s pressmeddelande 12 mars 2020

Vid sitt sammanträde idag beslutade ECB-rådet om ett omfattande penningpolitiskt åtgärdspaket

1) Ytterliggare långfristiga refinansieringstransaktioner (LTRO) kommer temporärt att genomföras för att erbjuda omedelbart likviditetsstöd till det finansiella systemet i euroområdet. Även om ECB-rådet inte ser några väsentliga tecken på påfrestning på penningmarknaderna eller bristande likviditet i banksystemet kommer dessa transaktioner att bidra till en effektiv säkerhetsmekanism vid behov. De kommer att genomföras i form av ett fastränteanbud med full tilldelning, med en räntesats som motsvarar den genomsnittliga räntesatsen på inlåningsfaciliteten. De långfristiga refinansieringstransaktionerna kommer att erbjuda gynnsamma villkor för att överbrygga perioden fram till TLTRO-III-transaktionen i juni 2020.

2) I TLTRO-III kommer väsentligt mer gynnsamma villkor att tillämpas under perioden från juni 2020 till juni 2021 på alla under den tiden utestående TLTRO-III operationer. Dessa transaktioner kommer att stödja bankutlåning till de som påverkas mest av koronavirusets utspridning, särskilt små och medelstora företag. Under denna period kommer räntorna på dessa TLTRO-III-transaktioner att vara 25 punkter under den genomsnittliga räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner. För motparter som upprätthåller sina kreditgivningsnivåer kan den ränta som tillämpas på dessa transaktioner vara lägre: den kan, under den period som slutar i juni 2021, bli så låg som 25 punkter under den genomsnittliga räntan på inlåningsfaciliteten. Vidare höjs det maximala beloppet som motparter hädanefter får rätta att låna i TLTRO-III-transaktioner till 50 % av deras utestående godtagbara lån per den 28 februari 2019. För detta ändamål kommer ECB-rådet att ge i uppdrag åt Eurosystemets kommittéer att undersöka lättnadsåtgärder avseende säkerheter för att säkerställa att motparter kan fortsätta att dra full nytta av finansieringsstödet.

3) Ett temporärt understöd i form ytterligare nettotillgångsköp på 120 miljarder euro kommer att ges fram till slutet av året, vilket säkerställer ett starkt bidrag från programmen för köp inom den privata sektorn. Tillsammans med det befintliga programmet för köp av tillgångar (APP) kommer detta att stödja gynnsamma finansieringsvillkor för den reala ekonomin i tider som präglas av ökad osäkerhet.

ECB-rådet fortsätter att förvänta sig att nettoköpen kommer att löpa så länge det är nödvändigt för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt, och upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna.

4) Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,50 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik.

5) Återinvesteringar av förfall av värdepapper förvärvade inom ramen för APP-programmet kommer att fortgå under en längre tidsperiod efter det datum när ECB-rådet inleder höjning av styrräntorna och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

Ytterligare information om de exakta villkoren för transaktionerna kommer att publiceras i särskilda pressmeddelanden kl. 15.30 centraleuropeisk tid idag.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.