Pankkialan kehitystrendit (tiivistelmä)


€-maailman mukanaan tuoma kilpailu vasta alkanut

Kansainväliset trendit vaikuttavat voimakkaasti Suomen rahoitusmarkkinoilla. Voimakas kansainvälinen muutostekijä on jo noin 20 vuotta ollut deregulaatio ja liberalisointi rahoitusmarkkinoilla. Liberalisointiin on liittynyt kansainvälistyminen ja palveluiden tarjonta maiden välillä.

Euroopan sisämarkkinoiden ja euroalueen syntyminen on poliittis-taloudellinen prosessi, joka jatkuu edelleen. Euron käyttöönotto on historiallinen tapahtuma Euroopassa ja se tulee kiihdyttämään Euroopan talouden rakenteellisia muutoksia. Kolme vuotta euroajassa on merkinnyt Suomelle vakaata ja hyvää taloudellista kehitystä.

Nopea tekninen kehitys pankkitoiminnassa on vaikutuksiltaan kaikkein eniten yli rajojen menevä ilmiö ja se vaikuttaa erittäin paljon kaikkeen mitä rahoituslaitokset tänä päivänä tekevät. Sen voima perustuu innovaatioihin ja markkinatalouden perusmekanismeihin.

Seurauksia kansainvälisistä trendeistä ja ilmiöistä on paljon. Kilpailu kiristyy ja monipuolistuu pankki- ja rahoitustoiminnassa. Asiakkaiden tarpeet ja käyttäytyminen muuttuvat ja vaatimustaso nousee. Finanssikonglomeroituminen on tullut jäädäkseen ja toimialaliukuminen jatkuu.

Koko ja kannattavuus eivät korreloi

Pankkien keskimääräinen koko on kasvanut viime vuosina nopeasti kaikkialla. Kehityksen taustalla on ollut varautuminen kovenevaan kilpailuun, toiminnan tehostamistarpeet ja palveluvalikoiman laajentaminen.

Suuremman pankkikoon etuina voidaan nähdä paremmat toimintamahdollisuudet, helppous vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sekä jakelukanavien tehokkaampi käyttö. Suuremmat investoinnit mahdollistuvat myös helpommin suuremman koon myötä. Merkittävä etu suuresta koosta voi olla myös suurempi houkuttelevuus yhteistyökumppanina.

Koon kasvusta voi seurata myös ongelmia. Fuusiot ja koon kasvattaminen epäonnistuvat jos kunnianhimoiset tavoitteet perustuvat liian pinnallisille suunnitelmille eivätkä liiketoiminnan syvälliselle ymmärtämiselle. Aina tärkeä kysymys on myös se, miten asiakkaat pysyvät rahoitustoimialan muutoksissa mukana. Suurempi koko ei automaattisesti merkitse parempaa tehokkuutta tai kannattavuutta.

Pankkien koon kasvu ei saa johtaa siihen, että samalla kasvatetaan operationaalisia tai liiketoiminnallisia riskejä. Säästöpankit pankkikriisin jälkeen ovat esimerkki onnistuneesta kasvusta ja samalla pankeista, jotka juuri nyt ovat tärkeässä muutosvaiheessa kehittäessään tulevaisuuden liiketoimintaansa.

Konttoreilla on jatkossakin merkitys

Pankkitoimintaan tarvitaan uusiutumista, rohkeita visioita ja tavoitteita riskit halliten. Hyvä asiakastuntemus on pankkitoiminnassakin toiminnan kulmakivi. Asiakkaat ovat mm. ottaneet uudet palvelukanavat laajasti käyttöön. Peruspankkipalvelut ovat jo Internetissä, tuottavuus on kasvanut ja konttoreiden rooli jakelukanavana on muuttunut ratkaisevasti. Kaikki omaisuudenhoitoon liittyvät palvelut ja asiakkaiden neuvonta ovat jatkossa voimakkaasti kasvava rahoitustoiminnan osa. Asiakashankinta ja -palvelu tältä osin hoidettaneen jatkossakin konttoreissa.

Tulevaisuuden pankin menestysreseptiin kuuluu kustannustehokas toiminta ja onnistunut riskien hallinta.

Pankin johto vastaa kannattavuudesta. Asiakas omista valinnoistaan.