Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen
RATKAISU 09 -seminaari, Finlandia-talo, Helsinki 15.1.2009 

Rahoitusmarkkinoiden toimintakyky palautettava 


"Pitkittyvän taantuman estämiseksi rahoitusmarkkinoiden toimintakyky on palautettava. Kansainvälisessä talouspolitiikassa koordinaation tarve on tällä hetkellä suuri. Vakava vaara on kansainvälisen protektionismin leviäminen", totesi Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen puhuessaan torstaina Ratkaisu 09 -tapahtumassa Helsingissä.

"Kriisin takia rahoitusmarkkinat ovat joutuneet maailmalla enenevästi valtion ohjaukseen. Julkisen vallan vaikutus pankkitoimintaan on lisääntynyt takuiden, pääomitusten ja haltuunottojen myötä. Vakauden varmistamiseksi tämä on ollut välttämätöntä, mutta vaarana jatkossa on kilpailun vääristyminen ja tehottomuus", Hakkarainen sanoi.

Hakkaraisen mielestä EU-tasolla tarvitaan ylikansallista finanssivalvontaa riittävin valtuuksin. EU-tasoinen yhteistyö on tarpeen, jotta laajoja, rajat ylittäviä finanssiryhmittymiä voisi valvoa tehokkaammin.

Nykyisen pääosin hajautuneen kansallisen valvonnan ongelmat ovat mittavia. ”Ylikansallisten ryhmittymien valvontaan liittyy katvealueita, tehottomuutta ja päällekkäisyyksiä. Sen lisäksi erilaiset valvontakulttuurit ja valvonnan rakenteet jarruttavat integraatiota. Valvonnan ja kriisinhallinnan vastuut, valtuudet ja riskit eivät ole maiden kesken tasapainossa.”

Suomessa valvontaa on tehostettu yhdistämällä Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto. Uusi Finanssivalvonta (FIVA), jonka johtokunnan puheenjohtajana Pentti Hakkarainen toimii, aloitti toimintansa vuodenvaihteessa.

Hakkarainen varoitti puheessaan taloudellisesta nationalismista. Rajat ylittävä rahoitustoiminta on ylipäätään uusien haasteiden edessä. Jos kansainväliset rahoitusmarkkinat eivät toimi tyydyttävästi, siitä koituu vahinkoa etenkin pienille ja avoimille talouksille kuten Suomelle."Ellei markkinoiden toimintakykyä pystytä kansainvälisin toimin palauttamaan, maat joutuvat tekemään oman asemansa turvaamiseksi kansallisia toimia, jotka vaikeuttavat kansainvälisten markkinoiden tilaa entisestään. Mikäli näin käy, on myös Suomessa reagoitava."

"Toinen suuri ongelma kansainvälisen rahoituksen saatavuuden heikentymisen lisäksi on, että yritysten joukkolainamarkkinat ovat kuivuneet. On kysyttävä, pystyvätkö pankit korvaamaan edellä mainitut markkinat rahoituksen lähteenä.”

Suomen pankkitukitoimenpiteiden on varmistettava pankkien kyky merkittävään luotonannon lisäykseen. ”Puhun lisäyksestä, koska tällä hetkellä tarvitsemme pankkeja enemmän kuin aikaisemmin. Yhteiskunnan intressissä on, että pankit ovat valmiita ottamaan vastaan valtion pääomasijoituksia ja takuita. Julkinen tuki on tietysti aina vastikkeellista, mutta ehdot eivät saa olla liian ankaria. Pääasia on oltava, että rahoitusmarkkinoiden toimintakyky palautuu.”

Pankkitukeen liittyviä, ratkaistavia ongelmia ovat hinnoittelu, kilpailuvaikutukset ja tuen ehdollisuus. "Siitä huolimatta, että valtion toimenpiteet on tarpeellista toteuttaa pikaisesti, toimenpiteiden on oltava hyvin harkittuja ja on varmistettava, että luottoriskipäätösten teko säilyy finanssijärjestelmällä itsellään."