EKP:n lehdistötiedote 23.1.2020 

  • Arvioinnissa tarkastellaan hintavakauden kvantitatiivista määritelmää, rahapolitiikan välineistöä, taloudellista ja rahatalouden analyysia sekä viestintäkäytäntöjä.
  • Tarkasteluun otetaan myös muita näkökohtia, kuten rahoitusvakaus, työllisyys ja ympäristön kestävyys.
  • Arviointi on määrä saada päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä.
  • Arviointi tehdään perusteellisen analyysin pohjalta, avoimin mielin ja kaikkia sidosryhmiä kuullen.

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto käynnisti tänään rahapolitiikan strategiansa uudelleenarvioinnin. Strategia on otettu käyttöön vuonna 1998, ja sitä on täsmennetty eräiltä osin vuonna 2003.

Vuoden 2003 jälkeen euroalueen talouden ja maailmantalouden rakenteissa on tapahtunut syvällekäyviä muutoksia. Finanssikriisin jälkiseuraukset sekä trendikasvun hidastuminen tuottavuuden kasvun heikkenemisen ja väestön ikääntymisen myötä ovat painaneet korot niin alas, että se on kaventanut EKP:n ja muiden keskuspankkien mahdollisuuksia reagoida suhdannekehityksen heikkenemiseen keventämällä rahapolitiikkaa tavanomaisilla välineillä. Lisäksi hidas inflaatio vaatii erilaisia toimia kuin nopea inflaatio, joka on perinteisesti on ollut haasteena. Ympäristön kestävyyteen kohdistuvat uhat, nopea digitalisoituminen, globalisaatio sekä rahoitusrakenteiden muutos ovat nekin muokanneet rahapolitiikan toimintaympäristöä ja sen osana myös inflaatiokehitystä.

Vastatakseen näihin haasteisiin EKP:n neuvosto on päättänyt käynnistää rahapolitiikan strategiansa uudelleenarvioinnin perussopimukseen kirjatun hintavakaustehtävän rajoissa.

”Nyt kun taloudet ovat syvässä murroksessa, meidän on aika arvioida strategiaamme uudelleen, jotta täytämme tehtävämme eurooppalaisten hyväksi.”
EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde

EKP:n neuvosto laatii tilannearvion siitä, miten hyvin rahapolitiikan strategia on kuluneina vuosina tukenut EKP:lle perussopimuksessa annettua tehtävää ja onko strategiaa joiltakin osin tarkistettava. Arvioinnissa tarkastellaan varsinkin hintavakauden kvantitatiivista määritelmää sekä menettelyjä ja välineitä, joilla hintavakaus saavutetaan. Lisäksi punnitaan muiden näkökohtien – kuten rahoitusvakauden, työllisyyden ja ympäristön kestävyyden – merkitystä EKP:n tehtävän kannalta. EKP:n neuvosto arvioi kymmenen viime vuoden aikana kehitetyn rahapoliittisen välineistön toimivuuden ja mahdolliset sivuvaikutukset. Se selvittää myös, miten hintavakautta uhkaavien riskien arvioinnissa käytettäviä taloudellista analyysia ja rahatalouden analyysia olisi päivitettävä, kun otetaan huomioon myös meneillään olevat ja uudet kehitystrendit. Lisäksi EKP:n neuvosto arvioi uudelleen viestintäkäytäntöjään.

Uudelleenarviointi on tarkoitus saada päätökseen vuoden loppuun mennessä. EKP:n neuvosto noudattaa uudelleenarvioinnissa kahta perusperiaatetta: arviointi tehdään perusteellisen analyysin pohjalta ja avoimin mielin. Eurojärjestelmä kuuleekin arvioinnissa kaikkia sidosryhmiä.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Eva Taylor puhelinnumerossa +49 69 1344 7162.