Sijoitusrahastoille 7,1 miljardin euron tulos vuonna 2010 Vuonna 2010 Suomeen rekisteröityneet sijoitusrahastot kirjasivat 7,1 mrd. euron voitollisen tilikauden tuloksen. Kotimaisista sijoitusrahastoista peräti 91 % ylsi positiiviseen tulokseen1. Vahva tuloskehitys oli seurausta arvopaperimarkkinoiden suotuisan kehityksen jatkumisesta. Sijoitusrahastojen vuoden 2010 yhteenlaskettu tulos jäi kuitenkin 1,6 mrd. euroa vuoden 2009 ennätystuloksesta (8,7 mrd. euroa).
Voitollinen tulos kirjattiin jokaisessa tyyppiluokassa2, mutta ainoastaan rahamarkkinarahastojen yhteenlaskettu tilikauden voitto kasvoi vuoden takaisesta. Osakerahastojen osuus tilikauden tuloksesta oli edelleen selvästi suurin − yhteensä 4,8 mrd. euroa. Osakerahastot oli myös rahastopääomaltaan suurin tyyppiluokka vuonna 2010. Pitkän koron rahastojen tulokseksi kirjattiin 1,2 mrd. euroa ja yhdistelmärahastojen tulokseksi 0,5 mrd. euroa.Sijoitusrahastojen tulos muodostui pääasiallisesti arvopaperikauppojen luovutusvoitoista ja hallussa olevien arvopapereiden realisoitumattomasta arvonnoususta3. Vuoden 2010 aikana sijoitusrahastot kirjasivat luovutusvoittoja 5,1 mrd. euroa ja luovutustappioita 2,8 mrd. euroa, joten arvopaperikauppojen nettovaikutus tulokseen oli 2,4 mrd. euroa positiivinen. Arvopapereiden realisoitumattomaksi arvonnousuksi raportoitiin 4,0 mrd. euroa. Sijoitusrahastojen saamista osinkotuotoista ja voitto-osuuksista (521 milj. euroa) suurin osa kohdistui osakerahastoille. Osinkotuotot ja voitto-osuudet kasvoivat yhteensä 124 milj. euroa, mikä selittyy pääosin sijoitusrahastojen hallussa olevien osakkeiden määrän kasvulla. Korkotuotoista (790 milj. euroa) valtaosa kirjattiin puolestaan pitkän koron rahastoille ja rahamarkkinarahastoille.

         Sijoitusrahastojen tilikauden tulos vuosina 2000-2010Chart_113306.png

        Sijoitusrahastojen tilikauden voitto rahastotyypeittäin vuosina 2009-2010Chart_102747.png

Tilikauden tulosta puolestaan heikensivät johdannaissopimuksista saatujen tuottojen muuttuminen 153 milj. euron verran negatiiviseksi ja rahastoyhtiöille ja säilytysyhteisöille maksettujen palkkioiden kasvu. Palkkiokulut olivat yhteensä 592 milj. euroa, kun vuonna 2009 niitä kirjattiin 417 milj. euroa. Erä koostuu pääosin rahastoyhtiöille maksettavasta hallinnointipalkkiosta.
 
Vuoden 2010 aikana sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma kasvoi 14 % eli 62,2 mrd. euroon. Rahastopääoman 7,6 mrd. euron kasvu oli lähes kokonaan seurausta tilikauden voitosta. Sijoittajilta virtasi uutta pääomaa kotimaisiin sijoitusrahastoihin nettomääräisesti ainoastaan 0,6 mrd. euroa4. Tuotonjakona sijoitusrahastot maksoivat osuudenomistajilleen 138 milj. euroa.
 
Vuoden 2010 lopussa toiminnassa oli 510 Suomeen rekisteröityä sijoitusrahastoa, joita hallinnoi 34 rahastoyhtiötä.
 
Suomen Pankki julkaisee vuosittain Sijoitusrahastojen tilinpäätöstiedot -tilaston. Tilinpäätöstiedot kerätään suoraan Suomeen rekisteröidyiltä sijoitusrahastoilta. Julkaisussa on hyödynnetty myös Suomen Pankin kuukausittaista sijoitusrahastojen tasetiedonkeruuta. 
 
1 Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja oli toiminnassa vuoden 2010 lopussa 510, joista 465:lle kirjattiin positiivinen tilikauden tulos. Vuonna 2009 positiiviseen tulokseen ylsi 92 % sijoitusrahastoista.
2 Sijoitusrahastot luokitellaan tilastossa Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EKP/2007/9) mukaisesti kuuteen eri tyyppiluokkaan: osakerahastot, pitkän koron rahastot, yhdistelmärahastot, hedgerahastot, kiinteistörahastot ja rahamarkkinarahastot.
3 Sijoitusrahastojen tuloksesta 80 % muodostui arvopapereiden nettotuotoista (84 % vuonna 2009). Rahastoluokkien välillä on kuitenkin sijoitusstrategioista aiheutuvia eroja. Esimerkiksi pitkän koron rahastoilla ja rahamarkkinarahastoilla arvopapereiden nettotuottojen osuus on suhteessa pienempi ja korkotuottojen osuus suurempi.
4 Sijoitusrahastojen tilinpäätöstiedot -tilastossa rahasto-osuuksien merkinnät -erään on sisällytetty pieniä määriä muita muutoksia.
 
Lähde: Sijoitusrahastojen tilinpäätöstiedot 2010 -tilasto, Suomen Pankki.
 
 
 

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen tuloslaskelman eriä rahastotyypeittäin vuonna 2010, milj. euroa

 
Osake-
rahastot
Pitkän koron rahastot Yhdistelmä-
rahastot
Kiinteistö-
rahastot
Hedge-
rahastot
Sijoitus-rahastot yhteensä Raha-markkina-rahastot   Yhteensä
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET 5 243 1 410 581 28 112 7 375 540 7 915
Arvopapereiden nettotuotot 4 528 853 524 23 77 6 005 346 6 351
Luovutusvoitot 2 661 959 235 5 1 009 4 869 279 5 148
Luovutustappiot -1 092 -409 -90 -13 -967 -2 572 -189 -2 761
Realisoitumattomat arvonmuutokset 2 959 303 378 32 36 3 708 257 3 964
Johdannaissopimusten nettotuotot -23 -90 -38 -1 0 -152 -1 -153
Luovutusvoitot 494 453 266 1 294 1 508 3 1 511
Luovutustappiot -524 -561 -309 -2 -305 -1 702 -4 -1 706
Realisoitumattomat arvonmuutokset 8 18 5 0 11 42 0 42
Osinkotuotot ja voitto-osuudet 468 5 36 5 7 521 0 521
Korkotuotot 7 541 32 0 21 601 189 790
Muut tuotot 264 101 27 1 6 400 6 406
KULUT -490 -168 -50 -2 -33 -743 -39 -782
Palkkiokulut1 -369 -122 -44 -2 -18 -554 -38 -592
Muut kulut2 -120 -46 -7 0 -15 -188 -1 -190
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 4 754 1 242 531 26 80 6 632 500 7 133
 

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen taseen eriä rahastotyypeittäin vuonna 2010, milj. euroa

 
Osake-
rahastot
Pitkän koron rahastot
Yhdistelmä-rahastot
Kiinteistö-
rahastot
Hedge-
rahastot
Sijoitus-rahastot yhteensä
Raha-markkina-rahastot  Yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ 25 616 20 587 4 851 156 1 651 52 862 10 295 63 157
Arvopaperit markkina-arvoon 24 721 19 496 4 591 151 1 083 50 042 9 948 59 990
Muut erät3 895 1 091 261 5 569 2 820 346 3 167
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 25 616 20 587 4 851 156 1 651 52 862 10 295 63 157
Rahaston arvo 31.12. 25 384 20 322 4 836 156 1 308 52 006 10 218 62 223
Tilikauden voitto/tappio 4 754 1 242 531 26 80 6 632 500 7 133
Tuotonjako -39 -81 -7 -1 -1 -129 -9 -138
Rahasto-osuuksien lunastukset -11 415 -11 415 -955 -37 -1 116 -24 937 -12 905 -37 843
Rahasto-osuuksien merkinnät4 12 383 13 279 1 192 32 654 27 540 10 910 38 450
Rahaston arvo 1.1. 19 701 17 297 4 075 135 1 692 42 899 11 722 54 622
Vieras pääoma5 232 265 16 1 344 856 77 933
1 Sisältää palkkiokulut rahastoyhtiöille ja säilytysyhteisöille
2 Sisältää korkokulut ja muut kulut
3 Sisältää myyntisaamiset, muut saamiset, siirtosaamiset sekä rahat ja pankkisaamiset
4 Sisältää fuusioerot ja muut muutokset
5 Sisältää ostovelat, siirtovelat ja muut velat
 
Lisätietoja antavat:
Hermanni Teräväinen, p. 010 831 2172, sähköposti: hermanni.teravainen(at)bof.fi
Johanna Honkanen, p. 010 831 2146, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi​