Investeringsfondernas resultat 7,1 miljarder euro 2010

 
Finlandsregistrerade investeringsfonder redovisade en vinst på 7,1 miljarder euro 2010. Av de finländska investeringsfonderna redovisade hela 91 % ett positivt resultat1. Den starka resultatutvecklingen kan tillskrivas den fortsatt positiva utvecklingen på värdepappersmarknaden. Det sammanlagda resultatet för investeringsfonderna 2010 blev dock 1,6 miljarder euro efter rekordresultatet 2009 (8,7 miljarder euro).

Varje fondtyp2 redovisade vinst, men endast penningmarknadsfondernas sammanlagda vinst för räkenskapsperioden ökade från 2009. Aktiefonderna bidrog alltjämt mest till resultatet – med totalt 4,8 miljarder euro – och redovisade likaså den största fondförmögenheten 2010. Resultatet för obligationsfonderna var 1,2 miljarder euro och för blandfonderna 0,5 miljarder euro.

Investeringsfondernas resultat uppkom huvudsakligen genom överlåtelsevinster från värdepappershandel och den orealiserade värdeökningen av värdepappersinnehavet3. År 2010 redovisade investeringsfonderna 5,1 miljarder euro realisationsvinster och 2,8 miljarder euro realisationsförluster, så att värdepappershandelns nettoeffekt på resultatet var 2,4 miljarder euro positiv. Den orealiserade värdeökningen av värdepapper rapporterades till 4,0 miljarder euro. 

Utdelningsintäkterna och vinstandelarna till investeringsfonderna (521 miljoner euro) riktades huvudsakligen till aktiefonderna. Utdelningsintäkterna och vinstandelarna ökade med sammanlagt 124 miljoner euro, vilket kan förklaras med investeringsfondernas ökade aktieinnehav. Största delen av ränteintäkterna (790 miljoner euro) registrerades för obligationsfonderna och penningmarknadsfonderna.

Resultatet för redovisningsperioden försvagades till följd av att intäkterna från derivatkontrakt blev 153 miljoner euro negativa och att provisionerna till fondbolagen och förvaringsinstituten ökade. Provisionskostnaderna uppgick till 592 miljoner euro, jämfört med 417 miljoner euro 2009. Posten består främst av förvaltningsavgifter som betalas till fondbolag.

                Investeringsfondernas resultat för räkenskapsperioderna 2000-2010

Chart_130729.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsfondernas vinst för räkenskapsperioden 2009- 2010 fördelad på fondtyp

Chart_130713.png

Den totala fondförmögenheten ökade med 14 % till 62,2 miljarder euro 2010. Ökningen på 7,6 miljarder euro kan nästan uteslutande tillskrivas räkenskapsperiodens vinst. Investerarna tillsköt endast 0,6 miljarder euro netto nytt kapital i de finländska investeringsfonderna4. Investeringsfonderna betalade 138 miljoner euro i utdelning till sina andelsägare.
 
Vid utgången av 2010 fanns det 510 investeringsfonder registrerade i Finland på totalt 34 fondbolag.
 
Finlands Bank publicerar årsstatistik om investeringsfondernas bokslutsuppgifter. Bokslutsuppgifterna samlas in direkt från investeringsfonder registrerade i Finland. För sammanställningen används också investeringsfondernas månatliga rapportering av balansuppgifter.
 
1 I slutet av 2010 fanns det 510 verksamma Finlandsregistrerade investeringsfonder och av dem redovisade 465 ett positivt resultat för räkenskapsperioden. Av investeringsfonderna redovisade 92 % ett positivt resultat 2009.
2 Investeringsfonderna delas i statistiken enligt ECB:s riktlinje (ECB/2007/9) upp i följande sex fondtyper: aktiefonder, obligationsfonder, blandfonder, hedgefonder, fastighetsfonder och penningmarknadsfonder.
3 Av investeringsfondernas resultat hänförde sig 80 % till nettoavkastningen från värdepapper (84 % 2009). Det finns emellertid skillnader mellan fondtyperna på grund av olika investeringsstrategier. Exempelvis hos obligationsfonderna och penningmarknadsfonderna är andelen nettoavkastning från värdepapper relativt sett mindre och ränteintäkternas andel större.
4 I statistiken över investeringsfondernas bokslutsuppgifter har i posten för tecknade fondandelar inkluderats vissa andra förändringar.
 
Källa: Statistik över investeringsfondernas bokslutsuppgifter 2010, Finlands Bank.
 
 
 

Resultatposter för Finlandsregistrerade investeringsfonder efter fondtyp 2010, mn euro

Aktie-
fonder
Obligations-
fonder
Bland-
fonder
Fastighets-
fonder
Hedge-
fonder
Investerings-
fonder totalt
Penning-
marknads-
fonder
  Totalt
INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRINGAR 5 243 1 410 581 28 112 7 375 540 7 915
Nettointäkter från värdepapper 4 528 853 524 23 77 6 005 346 6 351
Överlåtelsevinster 2 661 959 235 5 1 009 4 869 279 5 148
Överlåtelseförluster -1 092 -409 -90 -13 -967 -2 572 -189 -2 761
Icke-realiserade värdeändringar 2 959 303 378 32 36 3 708 257 3 964
Nettointäkter från derivatinstrument -23 -90 -38 -1 0 -152 -1 -153
Överlåtelsevinster 494 453 266 1 294 1 508 3 1 511
Överlåtelseförluster -524 -561 -309 -2 -305 -1 702 -4 -1 706
Icke-realiserade värdeändringar 8 18 5 0 11 42 0 42
Utdelningsintäkter och vinstandelar 468 5 36 5 7 521 0 521
Ränteintäkter 7 541 32 0 21 601 189 790
Övriga intäkter 264 101 27 1 6 400 6 406
KOSTNADER -490 -168 -50 -2 -33 -743 -39 -782
Provisionskostnader1 -369 -122 -44 -2 -18 -554 -38 -592
Övriga kostnader2 -120 -46 -7 0 -15 -188 -1 -190
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST / FÖRLUST 4 754 1 242 531 26 80 6 632 500 7 133
 

Balansposter för Finlandsregistrerade investeringsfonder efter fondtyp 2010, mn euro

Aktie-
fonder
Obligations-
fonder
Bland-
fonder
Fastighets-
fonder
Hedge-
fonder
Investerings-
fonder totalt
Penning-
marknads-
fonder
Totalt 
AKTIVA SAMMANLAGT 25 616 20 587 4 851 156 1 651 52 862 10 295 63 157
Värdepapper till marknadsvärde 24 721 19 496 4 591 151 1 083 50 042 9 948 59 990
Övriga fordringar3 895 1 091 261 5 569 2 820 346 3 167
PASSIVA SAMMANLAGT 25 616 20 587 4 851 156 1 651 52 862 10 295 63 157
Fondens värde 31.12. 25 384 20 322 4 836 156 1 308 52 006 10 218 62 223
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 4 754 1 242 531 26 80 6 632 500 7 133
Vinstutdelning -39 -81 -7 -1 -1 -129 -9 -138
Inlösen av fondandelar -11 415 -11 415 -955 -37 -1 116 -24 937 -12 905 -37 843
Teckning av fondandelar4 12 383 13 279 1 192 32 654 27 540 10 910 38 450
Fondens värde 1.1. 19 701 17 297 4 075 135 1 692 42 899 11 722 54 622
Främmande kapital5 232 265 16 1 344 856 77 933
1 Inklusive provisioner till fondbolag och förvaringsinstitut
2 Inklusive räntekostnader och övriga kostnader
3 Inklusive kundfordringar, övriga fordringar, resultatregleringar och kassa och bank
4 Inklusive fusionsdifferenser och andra förändringar
5 Inklusive leverantörsskulder, resultatregleringar och övriga skulder
 
Upplysningar:
Hermanni Teräväinen, telefon 010 831 2172, e-post: hermanni.teravainen(at)bof.fi
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2146, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi​