Sijoitusrahastojen tulokset kasvoivat viidenneksellä vuonna 2014


Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu tulos oli 5,6 mrd. euroa voitollinen vuonna 2014. Tulos kasvoi edeltävästä vuodesta lähes miljardi euroa eli noin 21 %. Rahastojen keskimääräiseen rahastopääomaan1 suhteutettuna tulos oli 6,9 %, kun se vuonna 2013 oli 6,4 %. Viitenä aikaisempana vuotena tulos on vastaavasti laskettuna ollut keskimäärin noin 8 %. 

Tulosta paransivat vuoteen 2013 nähden erityisesti arvopapereiden myynnistä saatujen luovutusvoittojen kasvu 0,7 mrd. eurolla, luovutustappioiden supistuminen 0,3 mrd. eurolla ja sijoitusten arvonmuutokset 0,6 mrd. eurolla.

Rahastotyypeistä tulostaan kasvattivat erityisesti kiinteistörahastot, joiden rahastopääomaan suhteutettu tulos kasvoi edellisvuodesta 7,7 prosenttiyksikköä. Osakerahastojen tulos puolestaan supistui 3,5 prosenttiyksikköä. Kaikista Suomessa vuoden aikana toimintaa harjoittaneista rahastoista 84 % kirjasi positiivisen tuloksen, kun edeltävänä vuonna näin teki 76 %.

Sijoitusrahastojen kulut olivat yhteensä 1,2 mrd. euroa. Rahastopääomaan suhteutetut kulut supistuivat edellisvuodesta noin 14 % lähinnä sen vuoksi, että korkokulut ja muut kuin palkkiokulut pienenivät. Suurimpia kulut olivat hedge-rahastoilla, 4,4 %, ja pienimpiä rahamarkkinarahastoilla, 0,4 %. Kaiken kaikkiaan sijoitusrahastojen vuosikulut vastasivat noin 1,4 %:a niiden keskimääräisestä rahastopääomasta.

Sijoitusrahastojen rahastopääoma kasvoi tilikauden aikana yhteensä 10,7 mrd. euroa ja oli vuoden lopussa 86,1 mrd. euroa. Kasvusta noin puolet, 5,3 mrd. euroa, selittyy rahastoihin tehdyillä nettosijoituksilla ja noin puolet tilikauden tuloksella.

Vuoden lopussa toiminnassa oli 492 Suomeen rekisteröityä yleisölle avointa sijoitusrahastoa, joita hallinnoi 31 rahastoyhtiötä.

Suomen Pankki julkaisee vuosittain Sijoitusrahastojen tilinpäätöstiedot -tilaston. Tilinpäätöstiedot kerätään suoraan Suomeen rekisteröidyiltä sijoitusrahastoilta. Julkaisussa on hyödynnetty myös Suomen Pankin kuukausittaista sijoitusrahastojen tasetiedonkeruuta.

Sijoitusrahastojen tilinpäätös 2014 ja tunnuslukuja 1995–2014.xls

Rahastoyhtiöiden tilinpäätöksen avainluvut 2011-2014 (Finanssivalvonta)

Lisätietoja antaa
Topias Leino, puh. 010 831 2315, sähköposti: topias.leino(at)bof.fi
_____________________________________

1 Keskimääräinen rahastopääoma on tässä laskettu vuoden alun ja lopun rahastopääomakantojen keskiarvona.