Investeringsfondernas resultat ökade med en femtedel 2014


De finskregistrerade investeringsfondernas sammanlagda resultat var positivt och uppgick till 5,6 miljarder euro 2014. Resultatet ökade från året innan med nästan en miljard euro eller cirka 21 procent. I förhållande till fondernas genomsnittliga fondkapital1 var resultatet 6,9 procent, då det 2013 var 6,4 procent. De föregående fem åren har resultatet varit i genomsnitt cirka 8 procent beräknat på motsvarande sätt.

Till det förbättrade resultatet jämfört med 2013 bidrog i synner­het ökningen av överlåtelsevinsterna från värde­pappers­handel med 0,7 miljarder euro, minskningen av överlåtelse­förlus­terna med 0,3 miljarder euro och placeringarnas värdeförändringar med 0,6 miljarder euro

Av fondtyperna förbättrades resultatet särskilt för fastighets­fonderna, vars resultat i förhållande till fondkapitalet ökade med 7,7 procentenheter från året innan. Aktie­fondernas resultat minskade däremot med 3,5 procent­enheter. Av alla fonder som varit verksamma i Finland under året redovisade 84 procent ett positivt resultat medan motsvarande siffra i fjol var 76 procent.

Investeringsfondernas kostnader var sammanlagt 1,2 mil­jar­der euro. Kostnaderna i förhållande till fondkapitalet minskade med cirka 14 procent jämfört med året innan, närmast till följd av mindre räntekostnader och andra kostnader än provisionskostnader. Hedge­fon­derna hade de största kostnaderna med 4,4 procent och pen­ning­mark­nadsfonderna de minsta kostnaderna med 0,4 procent. Totalt sett motsvarade investerings­fondernas årliga kost­nader cirka 1,4 procent av deras genomsnittliga fondkapital.

Investeringsfondernas fondkapital ökade under räkenskapsåret med sammanlagt 10,7 miljarder euro och uppgick vid årets slut till 86,1 miljarder euro. Av ökningen berodde ungefär hälften eller 5,3 miljarder euro på nettoinvesteringar i fonderna medan cirka hälften kan tillskrivas räkenskapsårets resultat.

Vid årsslutet fanns det 492 investeringsfonder öppna för allmänheten registrerade i Finland på totalt 31 fondbolag.

  

Finlands Bank publicerar årsstatistik om investeringsfondernas bokslutsuppgifter. Bokslutsuppgifterna samlas in direkt från investeringsfonder registrerade i Finland. För sammanställningen används också investeringsfondernas månatliga rapportering av balansuppgifter till Finlands Bank.

 

Investeringsfondernas bokslut 2014 och nyckeltal 1995–2014.xls

Finansiella nyckeltal för fondbolag 2011-2014 (Finansinspektionen)

Upplysningar:
Topias Leino, telefon 010 831 2315, e-post: topias.leino(at)bof.fi.
_____________________________________

1 Det genomsnittliga fondkapitalet har beräknats som ett medeltal av fondkapitalet vid årets början och slut.