Lehdistötilaisuus 9.9.2021

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde
EKP:n varapääjohtaja Luis de Guindos
Frankfurt am Main 

Hyvää iltapäivää. Varapääjohtaja ja minä toivotamme teidät tervetulleiksi lehdistötilaisuuteemme.

Euroalueen talouden elpyminen on hyvää vauhtia vahvistunut. Tuotannon odotetaan ylittävän pandemiaa edeltäneet lukemat vuoden loppuun mennessä. EU:n aikuisväestöstä yli 70 % on saanut molemmat rokotukset, ja taloudellinen toiminta on taas laajalti käynnistynyt. Kotitaloudet voivat lisätä kulutustaan ja yritykset kasvattaa tuotantoaan. Immuniteetti koronavirusta vastaan on vahvistunut, joten pandemian vaikutukset lievenevät, mutta deltamuunnoksen leviäminen maailmalla voisi lykätä talouden täydellistä avaamista. Inflaation tämänhetkisen nopeutumisen odotetaan olevan pitkälti tilapäistä, ja hintojen nousupaineet vahvistuvat vain hitaasti. Tuoreimmissa asiantuntija-arvioissamme inflaatiokehitys on arvioitu hieman nopeammaksi kuin edelliskerralla, mutta sen ennakoidaan pysyvän keskipitkällä aikavälillä selvästi kahden prosentin tavoitetta hitaampana.

Yritysten, kotitalouksien ja julkisen sektorin rahoitusolot ovat pysyneet suotuisina kesäkuussa tehdyn edellisen neljännesvuosittaisen arvion jälkeen. Suotuisat rahoitusolot ovat välttämätön edellytys sille, että talouden elpyminen voi jatkua ja pandemian inflaatiota hidastava vaikutus väistyy.

Rahoitusoloista ja inflaationäkymistä tekemänsä arvion perusteella EKP:n neuvosto katsoo, että rahoitusolot voidaan pitää suotuisina, vaikka pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (pandemic emergency purchase programme, PEPP) tehtäisiin netto-ostoja maltillisempaan tahtiin kuin kahdella edellisellä vuosineljänneksellä.

Kaikki muut lehdistötiedotteessa kello 13.45 eritellyt toimet pysyvät ennallaan: EKP:n nykyiset ohjauskorot, niiden todennäköistä kehitystä koskeva ennakoiva viestintä, omaisuuserien osto-ohjelman (asset purchase programme, APP) ostot ja uudelleensijoitusperiaatteet sekä pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot. Olemme tarvittaessa valmiina tarkistamaan kaikkia välineitämme sen varmistamiseksi, että inflaatio vakaantuu kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä.

Käyn nyt läpi näkemyksiämme talouden ja inflaation kehityksestä, ja tarkastelen sitten arviotamme rahoitusmarkkinoista ja rahataloudesta.

Taloudellinen toiminta

Talous piristyi odotettua selvemmin ja kasvoi 2,2 % vuoden toisella neljänneksellä. Talouskasvu on ollut vahvaa myös kolmannella vuosineljänneksellä. Elpymisen taustalla on rokotuskampanjoiden onnistuminen Euroopassa, sillä niiden ansiosta taloudelle asetettuja rajoituksia on voitu purkaa merkittävässä määrin.

Asiakkaiden paluu myymälöihin ja ravintoloihin sekä lisääntyvä matkailu kohentavat palvelualojen tilannetta. Tehdasteollisuus elpyy voimakkaasti, vaikka raaka-aine- ja laitepula hidastaa tuotantoa. Deltamuunnoksen leviäminen ei ole toistaiseksi edellyttänyt sulkutoimenpiteiden palauttamista, mutta se voi hidastaa maailmankaupan elpymistä ja siirtää talouden täydellistä avautumista.

Yksityinen kulutus on lisääntynyt, joskin pandemiakehitys pitää kuluttajat edelleen hieman varovaisina. Myös työmarkkinat kohenevat nopeasti, mikä luo edellytyksiä ansioiden ja kulutuksen kasvulle. Työttömyys vähenee, ja työpaikkojen säilyttämisjärjestelyjen piirissä olevien työntekijöiden määrä on supistunut 28 miljoonalla viimevuotisesta huipustaan. Kotimaisen ja kansainvälisen kysynnän elpyminen luo edelleen optimismia yritysmaailmassa, mikä tukee investointien kasvua.

Menee kuitenkin vielä aikaa, ennen kuin pandemian aiheuttamat taloudelliset haitat saadaan poistettua. Työssä käyviä on edelleen yli kaksi miljoonaa vähemmän kuin ennen pandemiaa, ja etenkin monet nuoret ja vähemmän koulutetut ovat menettäneet työnsä. Lisäksi työpaikkojen säilyttämisjärjestelyjen piirissä on edelleen huomattavan paljon työntekijöitä.

Elpymisen tukemiseksi rahapolitiikan rinnalla tarvitaan edelleen kunnianhimoista, kohdennettua ja koordinoitua finanssipolitiikkaa. Varsinkin Next Generation EU ‑ohjelma auttaa euroalueen maita elpymään voimakkaammin ja yhtenäisemmin. Se myös nopeuttaa siirtymistä digitaaliseen ja ympäristön kannalta kestävään talouteen ja tukee rakenneuudistuksia, joilla piristetään pitkän aikavälin kasvua.

Odotamme talouden elpyvän vankasti keskipitkällä aikavälillä. Tuoreiden asiantuntija-arvioidemme mukaan BKT kasvaa 5,0 % vuonna 2021 ja 4,6 % vuonna 2022 sekä 2,1 % vuonna 2023. Vuoden 2021 kasvunäkymät ovat nyt paremmat kuin kesäkuun asiantuntija-arvioissa. Vuosien 2022 ja 2023 kasvunäkymät ovat pysyneet suurin piirtein ennallaan.

Inflaatio

Inflaatio nopeutui 3,0 prosenttiin elokuussa. Odotamme inflaation nopeutuvan edelleen tänä syksynä mutta vaimenevan ensi vuonna. Inflaation väliaikaisen nopeutumisen taustalla ovat lähinnä viime vuoden puolivälin tienoilla alkanut öljyn voimakas hinnannousu, Saksan tilapäisen arvonlisäveroalennuksen päättyminen, kesän 2020 alennusmyyntien viivästyminen sekä väliaikaisesta raaka-aine- ja laitepulasta johtuvat kustannuspaineet. Vuoden 2022 kuluessa nämä tekijät väistynevät tai jäävät pois inflaation vuosimuutoksen laskennasta.

Pohjainflaation nopeutumispaineet ovat vähin erin kasvaneet. Kun talouden elpyminen etenee rahapoliittisten toimiemme tuella, odotamme pohjainflaation nopeutuvan keskipitkällä aikavälillä. Nopeutumisen odotetaan olevan vain vähittäistä, sillä vaatii aikaa, ennen kuin talous toimii jälleen täydellä teholla, eli palkkojen odotetaan nousevan vain maltillisesti. Indikaattoreiden mukaan pitkän aikavälin inflaatio-odotukset ovat nousseet jatkuvasti, mutta ne ovat vielä kaukana kahden prosentin inflaatiotavoitteestamme.

Inflaatio on tuoreiden asiantuntija-arvioiden mukaan 2,2 % vuonna 2021 ja 1,7 % vuonna 2022 sekä 1,5 % vuonna 2023, eli se on nyt arvioitu nopeammaksi kuin kesäkuisissa asiantuntija-arvioissa. Ilman energian ja elintarvikkeiden hintoja laskettu inflaatio on arvioiden mukaan 1,3 % vuonna 2021 ja 1,4 % vuonna 2022 sekä 1,5 % vuonna 2023, eli sekin on nyt arvioitu nopeammaksi.

Riskiarvio

Talousnäkymiin liittyvät riskit ovat jokseenkin tasapainossa. Taloudellinen toiminta voi vilkastua arvioitua nopeammin, jos kuluttajien luottamus kasvaa ja säästäminen jää odotettua vähäisemmäksi. Myös pandemiatilanteen nopeampi koheneminen saattaisi johtaa nykyarvioita voimakkaampaan kasvuun. Jos tarjontakapeikot jäävät pitkäaikaisiksi ja johtavat ennakoitua suurempiin palkankorotuksiin, hintapaineet voivat osoittautua kestävämmiksi. Talouden näkymät voivat kuitenkin myös heiketä, jos pandemiatilanne pahenee ja viivästyttää sulkutoimenpiteiden purkamista tai toimitusongelmat osoittautuvat odotettua pitkäaikaisemmiksi ja jarruttavat tuotantoa.

Rahoitusmarkkinoiden ja rahatalouden tilanne

Kasvun ja inflaation elpyminen riippuu edelleen rahoitusolojen pysymisestä suotuisina kaikilla talouden sektoreilla. Markkinakorot ovat kesän aikana laskeneet, mutta ne ovat hiljattain taas alkaneet nousta. Kaiken kaikkiaan rahoitusolot ovat taloudessa edelleen suotuisat.

Pankit myöntävät yrityksille ja kotitalouksille lainaa poikkeuksellisen matalilla koroilla. Luotonanto kotitalouksille ja etenkin asuntolainojen myöntäminen on pysynyt vakaana. Luotonanto yrityksille kasvaa jonkin verran vaimeammin lähinnä siksi, että yritysten rahoitustilanne on vielä hyvä niiden otettua runsaasti lainaa pandemian ensimmäisen aallon aikana. Yrityksillä on paljon kassavaroja ja yhä enemmän jakamattomia voittoja, mikä vähentää niiden tarvetta turvautua ulkoisiin rahoituslähteisiin. Suuryrityksillä houkutteleva vaihtoehto pankkilainoille on joukkolainojen liikkeeseenlasku. Pankkien vankat taseet takaavat, että lainoja on riittävästi tarjolla.

Monet yritykset ja kotitaloudet ovat joutuneet ottamaan tavallista enemmän lainaa pandemian aikana. Talousnäkymien heikkeneminen saattaisi vaarantaa niiden vakavaraisuuden, mikä voisi heikentää pankkien taseita. Tuki on edelleen välttämätöntä, jotta voidaan ehkäistä noidankehä, jossa taseiden heikkoudet ja rahoitustilanteen kiristyminen ruokkisivat toisiaan.

Yhteenveto

Euroalueen talous piristyy nyt selvästi. Elpymisen nopeus riippuu kuitenkin yhä siitä, miten pandemiatilanne kehittyy ja miten rokotukset etenevät. Inflaation tämänhetkisen nopeutumisen odotetaan olevan pitkälti tilapäistä, ja hintojen nousupaineet vahvistuvat vain vähin erin. Keskipitkän aikavälin inflaationäkymien hienoisen kohenemisen ansiosta rahoitusolot voidaan nykytilanteessa pitää suotuisina, vaikka PEPP-ohjelmassa tehtäisiin netto-ostoja hieman aiempaa maltillisempaan tahtiin. Uudistettu EKP:n ohjauskorkoja koskeva ennakoiva viestintämme ja muut rahapoliittiset toimemme auttavat tärkeällä tavalla taloutta siirtymään vähitellen kestävän elpymisen tielle, jotta inflaatio voi palautua kahteen prosenttiin tavoitteemme mukaisesti.

Vastaamme nyt kysymyksiin.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.