EKP:n lehdistötilaisuus 7.3.2024

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde
EKP:n varapääjohtaja Luis de Guindos
Frankfurt am Main, 7.3.2024

Hyvää iltapäivää. Varapääjohtaja ja minä toivotamme teidät tervetulleiksi lehdistötilaisuuteemme.

EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan. Inflaatio on hidastunut tammikuun kokouksemme jälkeen entisestään. EKP:n tuoreimmissa asiantuntija-arvioissa inflaatiota on tarkistettu alaspäin varsinkin vuoden 2024 osalta. Tämä johtuu lähinnä siitä, että energiahintojen vaikutus inflaatioon on pienentynyt. Inflaation arvioidaan nyt olevan keskimäärin 2,3 % vuonna 2024 ja 2,0 % vuonna 2025 sekä 1,9 % vuonna 2026. Myös arvioita ilman energian ja elintarvikkeiden hintoja lasketusta inflaatiosta on tarkistettu alaspäin. Sen arvioidaan nyt olevan keskimäärin 2,6 % vuonna 2024 ja 2,1 % vuonna 2025 sekä 2,0 % vuonna 2026. Pohjainflaatio on useimpien mittareiden mukaan hidastunut entisestään, mutta euroalueen sisäiset hintapaineet ovat edelleen korkeat osaksi palkkojen voimakkaan nousun vuoksi. Rahoitusolot ovat tiukat, ja aiemmat koronnostomme vaimentavat kysyntää edelleen. Tämä auttaa hidastamaan inflaatiota. Asiantuntijat ovat alentaneet vuotta 2024 koskevaa kasvuarviotaan 0,6 prosenttiin, sillä talouden odotetaan pysyvän lähiaikoina heikohkona. Sen jälkeen sen arvioidaan vilkastuvan ja kasvavan 1,5 % vuonna 2025 ja 1,6 % vuonna 2026 aluksi kulutuksen ja myöhemmin myös investointien tuella.

Pyrimme määrätietoisesti varmistamaan, että keskipitkän aikavälin inflaatiovauhti palautuu kohtuullisessa ajassa kahden prosentin tavoitteemme mukaiseksi. Tämänhetkisen arviomme perusteella katsomme EKP:n ohjauskorkojen olevan tasolla, jota riittävän pitkään ylläpitämällä edesautetaan tuntuvasti päämäärämme saavuttamista. Tulevilla korkopäätöksillämme varmistetaan, että ohjauskorot pitävät rahapolitiikan riittävän rajoittavana niin kauan kuin on tarpeen.

Määritämme rajoittavuuden tason ja keston jatkossakin tuoreimpien tietojen perusteella. Korkopäätöksemme perustuvat etenkin inflaationäkymiä koskevaan arvioon, jossa otetaan huomioon tuoreimmat tiedot taloudesta ja rahoitusoloista, pohjainflaation kehityksestä ja siitä, miten voimakkaasti rahapolitiikka välittyy talouteen.

Tämänpäiväiset päätökset ovat luettavissa verkkosivuillamme julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Käyn nyt tarkemmin läpi näkemyksiämme talous- ja inflaatiokehityksestä ja tarkastelen sitten arviotamme rahoitusoloista ja rahapolitiikan tilanteesta.

Talous

Talous pysyttelee heikkona. Euroalueen ulkoisen kysynnän ja myös kilpailukyvyn jonkinasteisen heikkenemisen myötä kulutus ja investoiminen on aiempaa vaimeampaa ja yritysten vienti aiempaa vähäisempää. Kyselytutkimusten mukaan talous kuitenkin elpynee asteittain tämän vuoden aikana. Inflaation hidastuessa ja palkkojen nousun jatkuessa reaalitulot alkavat jälleen nousta ja vahvistavat kasvua. Lisäksi aiempien koronnostojen kysyntää vaimentava vaikutus laantuu vähitellen, ja euroalueen vientikysynnän arvellaan vilkastuvan.

Työttömyysaste on alempi kuin kertaakaan aiemmin euron aikana. Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä työllisyys kasvoi 0,3 % eli jälleen taloutta voimakkaammin, joten tuotos henkeä kohden heikkeni entisestään. Avoimia työpaikkoja on aiempaa vähemmän, mutta toisaalta myös aiempaa harvempi yritys ilmoittaa työvoimapulan rajoittavan tuotantoaan.

Valtioiden tulisi vähentää edelleen energiatukitoimiaan, jotta inflaation hidastuminen voisi jatkua vakaana. Finanssi- ja rakennepoliittisia toimia tulisi tehostaa, jotta talouden tuottavuus ja kilpailukyky kohenisivat, tuotantokapasiteetti kasvaisi ja julkistalouden korkeat velkasuhteet alenisivat asteittain. Next Generation EU –ohjelman nopeampi toteutus sekä määrätietoisemmat toimet pankki- ja pääomamarkkinoiden syventämistä ja yhdentymistä hankaloittavien kansallisten esteiden poistamiseksi voivat auttaa lisäämään investointeja vihreään ja digitaaliseen siirtymään ja vähentämään hintapaineita keskipitkällä aikavälillä. EU:n talouden tarkistettu ohjausjärjestelmä tulisi ottaa käyttöön viipymättä.

Inflaatio

Inflaatio hidastui 2,8 prosenttiin tammikuussa ja Eurostatin ennakkoarvion mukaan vielä lisää helmikuussa, jolloin se oli 2,6 %. Elintarvikkeiden hintainflaatio hidastui edelleen. Se oli tammikuussa 5,6 % ja helmikuussa 4,0 %. Energiahinnat laskivat tammi- ja helmikuussa edelleen vuodentakaiseen verrattuna mutta hitaammin kuin joulukuussa. Myös tavaroiden hintainflaatio hidastui entisestään. Se oli 2,0 % tammikuussa ja 1,6 % helmikuussa. Palvelujen hintainflaatio hidastui helmikuussa 3,9 prosenttiin pysyteltyään 4,0 prosentissa kolme kuukautta peräkkäin.

Useimmat pohjainflaation mittarit laskivat lisää tammikuussa aiempien tarjontasokkien vaikutuksen laantuessa ja kireän rahapolitiikan vaimentaessa kysyntää. Euroalueen sisäiset hintapaineet ovat kuitenkin edelleen korkeat. Tämä johtuu osaksi palkkojen vankasta noususta ja työvoiman tuottavuuden heikkenemisestä. Palkkojen nousu näyttää kuitenkin alkavan maltillistua. Lisäksi voitot vaimentavat osittain työvoimakustannusten kasvun vaikutusta inflaatioon.

Inflaation odotetaan hidastuvan edelleen tulevien kuukausien aikana. Sen odotetaan palautuvan tavoitteemme mukaiseksi sitten, kun työvoimakustannusten nousu maltillistuu ja kun energian aiempien hintasokkien ja tarjontakapeikkojen vaikutukset sekä pandemian jälkeisestä talouden avaamisesta johtuvat vaikutukset hiipuvat. Pitkän aikavälin inflaatio-odotusten mittarit ovat pysyneet kutakuinkin ennallaan, enimmäkseen kahden prosentin tuntumassa.

Riskiarvio

Euroalueen talouskasvuun kohdistuvat riskit painottuvat edelleen arvioitua heikomman kehityksen suuntaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos rahapolitiikan vaikutukset osoittautuvat odotettua voimakkaammiksi. Kasvu voi olla odotettua hatarampaa myös, jos maailmantalouden kehitys heikkenee tai maailmankaupan kasvu hiljenee entisestään. Venäjän perusteeton sota Ukrainassa ja Lähi-idän murheellinen konflikti suurentavat huomattavasti geopoliittista riskiä, mikä saattaa heikentää yritysten ja kotitalouksien luottamusta tulevaisuuteen ja aiheuttaa häiriöitä maailmankauppaan. Kasvu voi toisaalta olla odotettua vahvempaa, jos inflaatio hidastuu ennakoitua nopeammin ja reaalitulojen kasvu lisää kulutusta enemmän tai maailmantalous kasvaa voimakkaammin kuin mitä on arvioitu.

Ennakoitua nopeamman inflaation riskejä ovat etenkin Lähi-idän voimakkaat geopoliittiset jännitteet, joiden vuoksi energian hinnat ja rahtikustannukset saattavat nousta lähiaikoina arvioitua enemmän ja häiritä maailmankauppaa. Inflaatio voi osoittautua ennakoitua nopeammaksi myös, jos palkat nousevat enemmän tai voittomarginaalit pienenevät hitaammin kuin mitä on odotettu. Ennakoitua hitaammaksi inflaatio saattaa jäädä siinä tapauksessa, että rahapolitiikka vaimentaa kysyntää odotettua enemmän tai talouden toimintaympäristö muualla maailmassa odottamatta huononee.

Rahoitusolot ja rahapolitiikan tilanne

Markkinakorot ovat nousseet tammikuun kokouksemme jälkeen ja rahoitusolot ovat pysyneet tiukkoina laajemminkin rahapolitiikkamme vuoksi. Yrityslainojen korot ovat yleisesti vakautuneet, ja asuntolainojen korot laskivat joulu- ja tammikuussa. Lainakorot ovat silti edelleen korkeat: yrityslainoissa 5,2 % ja asuntolainoissa 3,9 %.

Yritysluotonannon kasvu muuttui positiiviseksi joulukuussa, jolloin sen vuosivauhti oli 0,5 %. Tammikuussa kasvu kuitenkin taittui 0,2 prosenttiin, sillä kuukauden luottovirta oli negatiivinen. Kotitalousluotonannon kasvu heikkeni edelleen, ja sen vuosivauhti hiljeni tammikuussa 0,3 prosenttiin. Lavean rahan määrä – mitattuna raha-aggregaatilla M3 – kasvoi vaimeaa 0,1 prosentin vauhtia.

Yhteenveto

EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan. Pyrimme määrätietoisesti varmistamaan, että keskipitkän aikavälin inflaatiovauhti palautuu kohtuullisessa ajassa kahden prosentin tavoitteemme mukaiseksi. Tämänhetkisen arviomme perusteella katsomme EKP:n ohjauskorkojen olevan tasolla, jota riittävän pitkään ylläpitämällä edesautetaan tuntuvasti päämäärämme saavuttamista. Tulevilla korkopäätöksillämme varmistetaan, että ohjauskorot pitävät rahapolitiikan riittävän rajoittavana niin kauan kuin on tarpeen. Määritämme rajoittavuuden tason ja keston jatkossakin tuoreimpien tietojen perusteella.

Olemme valmiit tarkistamaan kaikkia mandaattiimme kuuluvia välineitä sen varmistamiseksi, että inflaatio palautuu keskipitkän aikavälin tavoitteeseemme ja rahapolitiikka välittyy jouhevasti talouteen.

Vastaamme nyt kysymyksiin.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.