Suomen Pankin johtokunnan jäsenen Olli Rehnin kommenttipuheenvuoro
seminaarissa CAPITAL MARKETS UNION – WHAT ARE THE PRIORITIES AND MEANS?
Helsingissä 27.3.2017
Euroopan komission edustusto Suomessa

"Talouskasvu ja työpaikkojen syntyminen edellyttävät rahoitusjärjestelmän vakautta sekä reaalitalouden kunnollisia ja monipuolisia rahoituslähteitä", totesi Olli Rehn tänään pitämässään puheenvuorossa Why Capital Markets Union? – Resilience, Stability, Investment.

"Keskeisenä syynä euroalueen hitaaseen elpymiseen finanssikriisistä voidaan pitää mm. sitä, että rahoitussektorin korjaustoimia lykättiin. Pankkisektorin kestävyys ja häiriönsietokyky paranivat tämän jälkeen merkittävästi pankkiunionin toteuttamisen myötä."

"Pääomamarkkinaunioni täydentää pankkiunionia, sillä se lisää markkinaehtoisen rahoituksen käyttöä – tavoitteena investointien kasvu – ja vahvistaa rahoitussektorin häiriönsietokykyä. Näistä pääomamarkkinaunionin tärkeimmistä tavoitteista on helppo olla yhtä mieltä, mutta niiden saavuttamiseksi tarvittavista keinoista on vaikeampi päästä yhteisymmärrykseen. Vähimmäisvaatimuksena tulisi olla entistä monipuolisempien rahoituslähteiden tarjoaminen, jotta tuetaan eurooppalaisten yritysten kasvua ja työpaikkojen luomista", sanoi Olli Rehn.

"Finanssikriisi osoitti, että lainsäädäntöä on uudistettava jatkuvasti – eikä ainoastaan rahoitusmarkkinoiden kehittymisen vuoksi. Sääntelyn täytäntöönpanosta saatuja kokemuksia onkin hyödynnettävä sääntelyä muutettaessa. Finanssikriisin laukeamisesta on kulunut vasta vuosikymmen, mutta poliittista tahtoa koordinoida rahoitusmarkkinoiden sääntelyä maailmanlaajuisesti näyttää kuitenkin löytyvän vain vähän. Suunnitelmat lähteä rajusti purkamaan rahoitussektorin uudistuksia ovat huolestuttavia", painotti Olli Rehn.

"Rahoitusmarkkinoiden EU-tason sääntelyyn on sisäänrakennettu säännöllinen arviointiprosessi, mikä tarjoaa hyvän, vaiheittain etenevän ja näyttöön perustuvan vaihtoehdon ideologiselle sääntelyn purkamiselle. Eihän kestävää talouskasvua kuitenkaan voida luoda purkamalla rahoitusmarkkinoiden sääntelyä lyhytnäköisesti. Sääntelyn purkaminen lisäisi sellaisten finanssikriisien todennäköisyyttä, jotka yleensä johtavat syvään taantumaan."

"Näin ollen on myös kiinnitettävä huomiota pankkisektorin ns. sivukonttoristumiseen, sillä se lisää riippuvuutta pankkiunionin ulkopuolelta operoitavista sivukonttoreista, kuten on nähty Suomessa. Sivukonttoristumisesta pankkitoiminnan sääntelylle ja valvonnalle aiheutuvat haasteet on otettava asianmukaisesti huomioon, kun tarkastellaan EU:n rahoitusmarkkinasääntelyä. Sivukonttorin sijaintivaltion eli vastaanottavan valtion valvontaviranomaisen toimivaltuuksien lisääminen tukisi sekä sen että kotivaltion rahoitusvakautta ja vähentäisi sääntelyerojen hyväksikäyttöä. Samanaikaisesti Suomen viranomaiset suhtautuvat tasapuolisesti pankkien päätöksiin, jotka koskevat niiden kotivaltiota, ja noudattavat eurooppalaisia sääntöjä, jotka ovat yleisesti tunnettuja ja läpinäkyviä", totesi Olli Rehn.

Puhe kokonaisuudessaan