Direktionsmedlem Olli Rehns kommentaranförande
på seminariet "CAPITAL MARKETS UNION – WHAT ARE THE PRIORITIES AND MEANS?"
den 27 mars 2017 i Helsingfors
Europeiska kommissionens representation i Finland

"Finansiell stabilitet i kombination med sunda och diversifierade finansieringskällor för den reala ekonomin är nödvändiga förutsättningar för att skapa ekonomisk tillväxt och nya jobbtillfällen", sade Olli Rehn i dag i sitt kommentaranförande under rubriken "Why Capital Markets Union? – Resilience, Stability, Investment".

"En central orsak till den långsamma återhämtningen från krisen i euroområdet var att korrigeringsåtgärderna inom finanssektorn skjutits fram. Sundheten och motståndskraften i banksektorn förbättrades därefter betydligt genom inrättandet av bankunionen."

Kapitalmarknadsunionen kompletterar bankunionen genom att den ökar användningen av marknadsfinansiering för att stimulera investeringar och förbättrar den finansiella sektorns motståndskraft. Dessa yttersta mål för kapitalmarknadsunionen är lätta att omfatta, medan metoderna är mer omstridda. Diversifierade finansieringskällor som hjälper europeiska företag att växa och skapa nya jobb bör vara ett minimikrav för processen", sade Olli Rehn.

"Finanskrisen visade på behovet av ständig revidering av lagstiftningen inte bara på grund av den föränderliga finansmarknaden. Erfarenheterna av genomförandet av regleringen bör således utnyttjas i anpassningen av själva regleringen. Det har bara gått ett decennium sedan finanskrisen bröt ut, och den politiska viljan till global samordning av den finansiella regleringen verkar redan ha blivit en bristvara. Alla planer på att aggressivt dra tillbaka reformer som genomförts i finanssektorn är oroväckande", framhöll Olli Rehn.


"Den systematiska översynsprocess som är inbyggd i den finansiella regleringen inom EU erbjuder ett bättre, mer successivt och bevisförankrat alternativ till ideologisk avreglering. Hållbar ekonomisk tillväxt kan i alla händelser inte skapas genom kortsiktig avreglering av finanssektorn. Avreglering ökar riskerna för finanskriser, som kan leda till allvarliga konjunkturnedgångar."

"Sett ur detta perspektiv bör uppmärksamhet också fästas vid "filialiseringen" inom banksektorn, som ökar beroendet av filialer som styrs från länder utanför bankunionen, vilket hänt i Finland. Utmaningarna för reglering och tillsyn av banker till följd av "filialiseringen" måste hanteras på ett tillfredsställande sätt i översynen av den finansiella regleringen inom EU. Ökade befogenheter för värdlandets tillsynsmyndighet skulle stödja den finansiella stabiliteten i både värd- och hemlandet och minska utrymmet för regleringsarbitrage. Samtidigt förhåller sig de finländska myndigheterna neutralt till bankernas beslut om hemland och följer de välbekanta och genomskinliga europeiska reglerna", sammanfattade Olli Rehn.

Talet i sin helhet (på engelska)