Pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen vuodelta 2010 ja päättänyt johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 195 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna Suomen Pankki tuloutti valtiolle 260 miljoonaa euroa.
 
Suomen Pankin tilikauden tulos oli 283 miljoonaa euroa vuonna 2010. Vuonna 2009 tilikauden tulos oli 420 miljoonaa euroa. Alhaisten korkojen ennakoitiin heikentävän korkokatetta.  Arvopaperimarkkinoita koskevasta rahapoliittisesta ohjelmasta saadut korkotuotot ja saatavien kasvu kasvattivat kuitenkin korkokatetta 8 miljoonalla eurolla vuodesta 2009.
 
Suomen Pankin korkokate koostuu rahoitusvarallisuuden ja rahapolitiikan erien korkotuotoista. Rahoitusvarallisuuden korkotuotot perustuvat liikkeeseen laskettuihin seteleihin ja omaan pääomaan. Korkokate oli vuonna 2010 kokonaisuudessaan 527 miljoonaa euroa, josta 136 miljoonaa euroa syntyi rahapolitiikan eristä ja 391 miljoonaa euroa rahoitusvarallisuuden tuotoista. Korkokatteen ennakoidaan pienenevän kuluvana vuonna alhaisen korkotason vuoksi.
Tilikauden 2010 tulos heikkeni edellisvuotisesta. Sitä pienensi erityisesti yleisvarauksen kartuttaminen 100 miljoonalla eurolla, millä Suomen Pankki varautuu mahdollisiin tappioihin. Tulosta pienensi myös se, että EKP:n setelituloa ja EKP:n arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman korkotuottoja ei jaettu eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille, vaan niillä kartutettiin EKP:n varauksia. Myönteisesti tulokseen vaikutti sen sijaan toimintakulujen supistuminen.
 
Voitonjakoesitystä tehdessään johtokunta arvioi, että Suomen Pankin vakavaraisuus on tällä hetkellä riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit.
 
Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Pankkivaltuusto voi kuitenkin lain mukaan päättää voiton käyttämisestä toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua. Kun otetaan huomioon pankin taloudellinen tilanne, valtiolle voidaan edellisvuotiseen tapaan jakaa vuodelta 2010 suurempi osuus voitosta kuin pääsäännön mukainen 50 %.
 
Suomen Pankin tilinpäätös vuodelta 2010 julkaistaan 1.4.2011 ilmestyvässä Suomen Pankin vuosikertomuksessa.
 
Lisätietoja:
Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen, puh. 010 831 2002.
Osastopäällikkö Pirkko Pohjoisaho-Aarti, puh. 010 831 2435.