​Bankfullmäktige har fastställt bokslutet för Finlands Bank för 2010 och på framställning av direktionen beslutat att 195 miljoner euro av bankens vinst reserveras för statens behov. Året innan överfördes 260 miljoner euro från Finlands Bank till staten.
 
Finlands Banks resultat för räkenskapsåret 2010 var 283 miljoner euro. Vinsten för räkenskapsåret 2009 blev 420 miljoner euro. De låga räntorna väntades försvaga räntenettot. Ränteintäkterna från det penningpolitiska programmet för värdepappersmarknaden och tillväxten av tillgångarna gjorde dock att räntenettot ökade med 8 miljoner euro jämfört med året innan.
 
Finlands Banks räntenetto består av ränteintäkter från poster som hänför sig till de finansiella tillgångarna och penningpolitiken. Ränteintäkterna från de finansiella tillgångarna baserar sig på utelöpande sedlar och eget kapital. Räntenettot uppgick till totalt 527 miljoner euro, varav 136 miljoner euro utgjordes av poster som hänför sig till penningpolitiken och 391 miljoner euro av intäkter från de finansiella tillgångarna. På grund av den låga räntenivån väntas räntenettot minska i år.
Resultatet för räkenskapsåret försvagades jämfört med året innan. Till minskningen bidrog särskilt ökningen av den allmänna avsättningen med 100 miljoner euro genom vilken Finlands Bank skapar beredskap för eventuella förluster. En annan orsak till det minskade resultatet är att ECB:s monetära inkomster och ränteintäkterna från ECB:s program för värdepappersmarknaden inte fördelades till de nationella centralbankerna utan användes till att öka ECB:s avsättningar. De minskade verksamhetskostnaderna hade en positiv effekt på resultatet.
 
Direktionen har baserat sitt förslag till vinstfördelning på bedömningen att Finlands Banks kapitaltäckning för närvarande räcker till för att banken ska kunna bära de risker som uppgifterna medför.
 
Enligt lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Bankfullmäktige kan enligt lagen dock besluta att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek. Med hänsyn till bankens ekonomiska ställning kan mer än 50 procent enligt huvudregeln delas ut till staten för 2010 i likhet med året innan.
 
Bokslutet för Finlands Bank 2010 presenteras i årsberättelsen som publiceras den 1 april 2011.
 
Upplysningar:
Direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen, telefon 010 831 20 02.
Avdelningschef Pirkko Pohjoisaho-Aarti, telefon 010 831 24 35.