​Euroalueen velkakriisi ja käynnissä olevat hankkeet pankkien sääntelyssä havaittujen puutteiden korjaamiseksi muokkaavat voimakkaasti eurooppalaisten pankkien toimintaympäristöä. Muun muassa näistä aiheista kerrotaan lisää Suomen Pankin tänään julkaisemassa Rahoitusmarkkinaraportissa 2/2012.

Kriisimaissa pankkien ja valtioiden välillä vallitsee edelleen vahva kohtalonyhteys. Talouskehitys ja rahoitusolot ovat eriytyneet merkittävästi euroalueen sisällä, mikä näkyy suurina maiden välisinä eroina kansainvälisissä pääomavirroissa, pankkien varainhankinnassa ja pankkien välittämän rahoituksen kehityksessä. Yhä suurempi osuus pankkien taseista on sitoutunut varainhankinnan vakuudeksi, kun pankkien markkinaehtoinen vakuudeton varainhankinta on vaikeutunut erityisesti velkakriisin koettelemissa maissa.

Suomessa pankkisektorin vakavaraisuus on säilynyt kriisin aikana vahvana ja pankkien kyky välittää rahoitusta on pysynyt hyvänä. Korkotason pysyminen pitkään poikkeuksellisen matalana heikentää kuitenkin pankkitoiminnan kannattavuutta, sillä Suomessa valtaosa pankkien myöntämistä lainoista on vaihtuvakorkoisia ja korkokate muodostaa merkittävän osan pankkien kokonaistuotoista.

Vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen finanssikriisi paljasti useita puutteita pankkien sääntelyssä. Tulevia kriisejä pyritään torjumaan parantamalla pankkien tappionsietokykyä, hillitsemällä pankkien liiallista riskinottoa ja lisäämällä viranomaisten valtuuksia puuttua rahoitusmarkkinoiden riskeihin riittävän aikaisessa vaiheessa. Tärkeitä EU-tason hankkeita ovat pankkeja koskevien vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimusten kokonaisuudistus (Basel III) sekä pankkivalvonnan ja pankkien kriisinratkaisu- ja talletussuojajärjestelmien kehittämistä koskeva ns. pankkiunionihanke.

Käynnissä olevien sääntelymuutosten lisäksi tarvitaan pankkisektorin rakenteellisia uudistuksia, joista Euroopan komission asettama korkean tason työryhmä antoi ehdotuksensa lokakuun alussa. Työryhmän ehdotuksista merkittävin on pankin omaan lukuun hoidettavan ja muun suuririskisen kaupankäynnin eriyttäminen peruspankkitoiminnasta pankkiryhmän sisällä.

Suomessa Finanssivalvonnalle ehdotetaan uusia keinoja koko rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavien riskien torjumiseksi. Ns. makrovakausvalvonnan kansallista järjestämistä pohtinut työryhmä esittää, että Finanssivalvonta voisi tarvittaessa hillitä liiallista asuntoluotonantoa rajoittamalla uusien asuntolainojen kokoa sekä muuttaa pankkien lisäpääomavaatimuksia luotonannon suhdanteita voimistavan vaihtelun vähentämiseksi. Ennen näiden päätösten tekemistä Finanssivalvonnan tulee kuulla Suomen Pankkia ja muita rahoitusmarkkinaviranomaisia.

Eurooppalaista rahoitusjärjestelmää sitoo yhteen sääntelyn lisäksi yhteinen infrastruktuuri. Euroalueen keskuspankkien hanke yhteisen teknisen laitealustan tarjoamiseksi arvopaperien toimitusta varten etenee aikataulussa. TARGET2-Securities otetaan laajasti käyttöön kansallisissa arvopaperikeskuksissa kesästä 2015 alkaen. Suomessa Euroclear Finland on sitoutunut ottamaan T2S:n käyttöön vuoden 2016 jälkimmäisellä puoliskolla.

Lisätietoja: ekonomisti Hanna Putkuri, hanna.putkuri(at)bof.fi, puh. 010 831 2103.

Rahoitusmarkkinaraportti 2/2012