Skuldkrisen i euroområdet och pågående initiativ för att korrigera identifierade brister i regleringen av banker omformar kraftigt de europeiska bankernas omvärld. Bland annat för detta redogörs närmare i Finlands Banks Finansmarknadsrapport 2/2012 som i dag utkommer på finska.
 
I de krisdrabbade länderna råder alltjämt en stark ödesgemenskap mellan banker och stater. Den ekonomiska utvecklingen och de finansiella förhållandena varierar stort inom euroområdet, vilket återspeglas i stora skillnader mellan länderna i fråga om internationella kapitalrörelser, bankernas upplåning och utvecklingen av den finansiering som bankerna förmedlar. En allt större del av bankernas balansräkningar binds upp som säkerhet för upplåningen, då bankernas upplåning på marknaden utan säkerhet har försvårats framför allt i länder som plågas av skuldkrisen.
 
Banksektorn i Finland har visat en fortsatt stark kapitaltäckning under krisen och den finansiering som bankerna förmedlar har legat kvar på en fortsatt god nivå. Den exceptionellt låga räntenivån, som varit rådande under en lång tid, försvagar dock bankernas lönsamhet, eftersom bankerna i Finland beviljar största delen av sina lån till rörlig ränta och räntenettot bildar en ansenlig del av bankernas totala intäkter.
 
Den globala finanskrisen, som bröt ut 2008, blottade flera brister i regleringen av banker. För att avvärja framtida kriser ska bankernas förlusttäckningsförmåga stärkas, alltför stor risktagning i bankerna dämpas och myndigheterna ges större befogenheter att tillräckligt tidigt ingripa i riskerna på finansmarknaden. Viktiga initiativ på EU-nivå är totalrevideringen av kapitaltäcknings- och likviditetskraven för banker (Basel III) och initiativet om en s.k. bankunion som gäller utvecklingen av banktillsynen, systemet för avveckling av banker och bankernas insättningsgarantisystem.
 
Utöver de pågående regeländringarna behövs strukturreformer i banksektorn. Ett förslag till sådana reformer lämnades i början av oktober av en högnivågrupp tillsatt av Europeiska kommissionen. Arbetsgruppens viktigaste förslag gällde separationen av handel för bankens egen räkning och annan högrisktrading från den primära bankverksamheten inom bankkoncernen.
 
I Finland föreslås Finansinspektionen få nya verktyg för hantering av risker som hotar stabiliteten i hela finanssystemet. En arbetsgrupp tillsatt för att diskutera det nationella upplägget av makrotillsynen föreslår att Finansinspektionen vid behov ska kunna stävja en alltför stor bostadsutlåning genom att begränsa storleken av nya bostadslån och ändra de extra kapitalkraven för bankerna för att minska procykliska fluktuationer i utlåningen. Före besluten måste Finansinspektionen höra Finlands Bank och andra finansmarknadsmyndigheter.
 
Det europeiska finanssystemet knyts samman inte bara av gemensamma regler utan också av en gemensam infrastruktur. Euroländernas centralbankers projekt för att tillhandahålla en gemensam teknisk plattform för avveckling av värdepapper framskrider planmässigt. TARGET2-Securities införs på bred front av de nationella värdepapperscentralerna från och med sommaren 2015. Euroclear Finland har förbundit sig att ta i bruk T2S under andra halvåret 2016.
 
Upplysningar: ekonom Hanna Putkuri, hanna.putkuri(at)bof.fi, telefon 010 831 21 03.
 
Finansmarknadsrapport 2/2012 (på finska)