Pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja päättänyt johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 185 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna Suomen Pankki tuloutti valtiolle 195 miljoonaa euroa.
 
Suomen Pankin tilikauden 2011 tulos oli 254 miljoonaa euroa (2010: 283 milj. euroa).
Suomen Pankki kartutti yleisvarausta 100 miljoonalla eurolla edellisvuotiseen tapaan. Tällä ja muilla varauksilla varaudutaan valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskeihin sekä varmistetaan pankin toimintakyky. Riskien kattamiseksi tehtyjä varauksia on yhteensä 2 488 miljoonaa euroa (2010: 2 289 milj. euroa).
 
Suomen Pankin tuotot koostuvat pääasiassa valuuttavarannon ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoitustuotoista sekä setelistön ja rahapolitiikan erien korkotuotoista.
Vuoden 2011 korkokate oli 592 miljoonaa euroa (2010: 526 milj. euroa). Matalasta korkotasosta huolimatta korkokatetta kertyi edellisvuotista enemmän, koska rahapolitiikan erät ja erityisesti eurojärjestelmän sisäiset saamiset kasvoivat merkittävästi. Nämä TARGET-maksujärjestelmään liittyvät saamiset olivat vuoden 2011 lopussa 66 miljardia euroa (2010: 20 mrd. euroa), ja ne syntyivät Suomessa toimivien pankkien talletuksista Suomen Pankkiin. Aiempaa enemmän korkotuottoja kertyi myös rahapolitiikan operaatioista, kuten arvopaperimarkkinoita koskevasta ohjelmasta. Korkokatteesta osa on eurojärjestelmän yhteisiä korkotuottoja ja  kuluja, ja siksi Suomen Pankki palautti tästä tuotosta eurojärjestelmälle 76 miljoonaa euroa (2010: 33 milj. euroa). 
 
Saaduilla tuotoilla Suomen Pankki kattaa toimintansa kulut ja varaukset. Tulosta rasittaa myös 32 miljoonan euron eläkerahastosiirto (2010: 10 milj. euroa), jolla eläkevastuu katettiin 100 prosenttiin.

Toimintakulut olivat 93 miljoonaa euroa (2010: 92 milj. euroa). Henkilöstökuluihin, 51 miljoonaa euroa (2010: 51 milj. euroa), sisältyvät Finanssivalvonnan henkilöstökulut, 17 miljoonaa euroa (2010: 17 milj. euroa).
 
Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.
Voitonjakoesitystä tehdessään johtokunta arvioi, että Suomen Pankin vakavaraisuus on riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit. Näillä perusteilla valtiolle jaetaan edellisvuotiseen tapaan suurempi osuus vuoden 2011 voitosta kuin pääsäännön mukainen puolet.
 
Suomen Pankin tilinpäätöksen liitetiedot julkaistaan vuoden 2011 vuosikertomuksessa 2.4.2012.
 
Lisätietoja:
Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen, puh. 010 831 2002.
Osastopäällikkö Pirkko Pohjoisaho-Aarti, puh. 010 831 2435.