Bankfullmäktige har fastställt bokslutet för Finlands Bank för 2011 och på framställning av direktionen beslutat att 185 miljoner euro av bankens vinst reserveras för statens behov. Året innan överfördes 195 miljoner euro från Finlands Bank till staten.
 
Finlands Banks resultat för räkenskapsåret 2011 var 254 miljoner euro (2010: 283 miljoner euro). I likhet med föregående år ökade Finlands Bank sin generella avsättning med 100 miljoner euro. Genom den och andra avsättningar skyddar sig banken mot valutakurs-, ränte- och kreditrisker och säkerställer sin funktionsförmåga. De samlade avsättningarna för att täcka riskerna uppgår till 2 488 miljoner euro (2010: 2 289 miljoner euro).
 
Finlands Banks intäkter består huvudsakligen av intäkter från placeringen av valutareserven och bankens andra finansiella tillgångar och ränteintäkter från utelöpande sedlar och penningpolitiska transaktioner.
 
Under 2011 uppgick räntenettot till 592 miljoner euro (2010: 526 miljoner euro). Trots den låga ränte-nivån ökade räntenettot jämfört med föregående år, eftersom de penningpolitiska posterna och särskilt fordringarna inom Eurosystemet ökade betydligt. Dessa fordringar i betalningssystemet TARGET upp-gick vid slutet av 2011 till 66 miljarder euro (2010: 20 miljarder euro) och de härrörde från i Finland verksamma bankers inlåning i Finlands Bank. Ränteintäkterna från de penningpolitiska transaktionerna, såsom värdepappersmarknadsprogrammet, var också större än tidigare. En del av räntenettot består av Eurosystemets gemensamma ränteintäkter och -kostnader och därför återbetalade Finlands Bank 76 mil-joner euro (2010: 33 miljoner euro) av dessa intäkter till Eurosystemet.
 
Med de erhållna intäkterna täcker Finlands Bank kostnaderna och avsättningarna i sin verksamhet. Resultatet belastas också av en överföring till pensionsfonden på 32 miljoner euro (2010: 10 miljoner euro), genom vilken pensionsåtagandet täcktes till 100 procent. Verksamhetskostnaderna uppgick till 93 miljoner euro (2010: 92 miljoner euro). I personalkostnaderna på 51 miljoner euro (2010: 51 miljoner euro) ingår Finansinspektionens personalkostnader på 17 miljoner euro (2010: 17 miljoner euro).
 
Enligt lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Enligt lagen kan vinstfördelningen genomföras på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.
Direktionen baserade sitt förslag till vinstfördelning på bedömningen att Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att banken ska kunna bära de risker som uppgifterna medför. På dessa grunder delas mer än huvudregelns 50 procent av resultatet för 2011 ut till staten i likhet med året innan.
 
Noterna till Finlands Banks bokslut publiceras i årsberättelsen 2011 den 2 april 2012.
Bilagor: Resultat- och balansräkning och diagram över de viktigaste posterna (pdf)
 
Upplysningar: Direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen, telefon 010 831 20 02,
avdelningschef Pirkko Pohjoisaho-Aarti, telefon 010 831 24 35.