Suomen rahalaitosten myöntämien asuntolainojen kanta kasvoi vuoden 2012 aikana 5,6 % ja oli vuoden lopussa 86 mrd. euroa. Reaalitalouden näkymien heikkeneminen Suomessa alkoi ilmetä vuodesta 2010 hyvin vakaana pysyneen asuntolainojen vuosikasvun hidastumisena vuoden 2012 jälkipuoliskolla. Uusia asuntolainoja nostettiin vielä alkuvuodesta samaa tahtia kuin vuonna 2011, mutta syksyllä nostot jäivät edellisvuotista vähäisemmiksi.
 
Kotitaloudet sitoivat asuntolainansa pääasiassa euriborkorkoihin, joiden suosio kasvoi vuoden 2012 aikana entisestään. Suosioon vaikutti euriborkorkojen lasku koko vuoden 2012 ajan. Markkinakorkojen lasku ei ole siirtynyt täysimääräisesti asiakkaiden hyväksi, sillä pankit kasvattivat uusien lainasopimusten marginaaleja keskimäärin 0,5 prosenttiyksikköä vuoden aikana. Uusien asuntolainojen keskikorko oli joulukuussa 1,84 %.  
 
Yritysten lainakannan kasvu hidastui vuoden 2012 aikana, mutta oli kuitenkin edelleen nopeampaa kuin muissa euroalueen maissa. Etenkin suuryritykset hankkivat rahoitusta joukkovelkakirjamarkkinoilta, mikä osaltaan vähensi pankkirahoituksen tarvetta. Teollisuusyritysten lainakanta pieneni vuoden lopussa. Yritykset ottivat lainoja pääasiassa käyttöpääoman hankintaan ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin. Uusien yrityslainasopimusten keskikorko laski 0,8 prosenttiyksikköä vuoden 2012 aikana ja oli 2,11 %. Pankit kasvattivat myös yrityslainojen marginaaleja.
 
Talletuskannan kasvu pysyi vahvana vuoden 2012 ajan, vaikka hidastuikin hieman vuoden lopussa. Kotitaloudet ovat tärkein tallettajasektori: kotitalouksien talletukset kattavat yli puolet kaikista yleisön talletuksista. Markkinakorkojen matala taso vähensi talletusten kiinnostavuutta, ja korkojen laskun myötä uusien määräaikaistalletusten suosio hiipui. Samanaikaisesti kotitaloudet sijoittivat varojaan muihin sijoituskohteisiin, kuten rahastoihin ja osakkeisiin.
 
Kaikkiaan Suomen rahalaitosten yhteenlaskettu tase oli vuoden 2012 lopussa 600 mrd. euroa, mikä on 44 mrd. vähemmän kuin edellisvuoden lopussa. Taseen supistuminen johtui erityisesti johdannaisten ja keskuspankkitalletusten vähenemisestä vuoden jälkipuoliskolla, jolloin kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla vallinnut epävarmuus hieman hellitti. Johdannaisten vähenemiseen vaikutti myös niihin kohdistunut kirjanpitokäytännön muutos.
 
Kotimaisten sijoitusrahastojen pääoma kasvoi 11 mrd. euroa vuonna 2012, mutta ei yltänyt vuoden 2007 ennätyslukemiin. Kasvu perustui suurelta osin arvopapereiden hintojen nousuun. Rahastoihin virtasi uutta pääomaa koko vuoden ajan kaikilta sijoittajasektoreilta. Myös kotitalouksien nettosijoitukset sijoitusrahastoihin muuttuivat positiivisiksi kahden negatiivisen vuoden jälkeen. Suomessa rahastopääoma kasvoikin voimakkaammin kuin euroalueella keskimäärin. Rahastojen tuottojen kehitys oli pääosin vahvaa.
 
Tiedot käyvät ilmi Suomen Pankin tänään julkaisemasta Rahoitustilastot 2012  vuosikatsauksesta.
 
Lisätietoja:
ekonomisti Essi Tamminen, essi.tamminen(at)bof.fi, puh. 010 831 2395 (rahalaitokset),
ekonomisti Johanna Honkanen, johanna.honkanen(at)bof.fi, puh. 010 831 2992 (sijoitusrahastot).