Det utestående beloppet av bostadslån från finländska monetära finansinstitut ökade med 5,6 % under 2012 och uppgick till 86 miljarder euro i slutet av året. De försvagade realekonomiska utsikterna i Finland visade sig under andra halvåret 2012 i avmattning av den årliga ökningstakten för bostadslån som dittills från och med 2010 har varit mycket stabil. I början av året betalades nya bostadslån fortfarande ut i samma takt som under 2011, men på hösten var utbetalningen mindre än året innan.
 
Hushållen band sina bostadslån i huvudsak till Euribor som fortsatte att öka i popularitet under 2012. Populariteten påverkades av nedgången i Euribor under hela 2012. De sänkta marknadsräntorna har inte fullt ut påverkat till förmån för kunderna, eftersom bankerna ökade marginalerna för nya låneavtal med i genomsnitt 0,5 procentenheter under året. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var i december 1,84 %.  
 
Ökningstakten för utlåningen till icke-finansiella företag avmattades under 2012, men var fortfarande snabbare än i övriga euroområdet. Särskilt storföretagen skaffade finansiering på masskuldebrevsmarknaden, vilket i sin tur minskade behovet av banklån. Utlåningen till industriföretag minskade i slutet av året. Företag tog lån främst för anskaffning av rörelsekapital och omstrukturering av finansieringen. Genomsnittsräntan på nya företagslåneavtal sjönk med 0,8 procentenheter under 2012 och låg på 2,11 %. Bankerna ökade även marginalerna för företagslån.
 
Tillväxten i inlåningen var fortsatt stark under 2012, även om den avmattades något i slutet av året. Hushållen är den viktigaste inlåningsgruppen med en andel om över hälften av all inlåning från allmänheten. Den låga nivån på marknadsräntorna minskade intresset för insättningar och i och med de sänkta räntorna avtog ny inlåning med avtalad löptid i popularitet. Samtidigt placerade hushållen medel i andra objekt såsom fonder och aktier.
 
Totalt uppgick den aggregerade balansräkningen för finländska monetära finansinsitut vid slutet av 2012 till 600 miljarder euro, vilket var cirka 44 miljarder mindre än vid slutet av 2011. Den minskade balansräkningen berodde framför allt på minskningen i derivat och inlåningen på centralbanken under andra halvåret, då osäkerheten på den internationella finansmarknaden började ge vika. Minskningen i derivat påverkades också av ändringar i bokföringspraxis.
 
De inhemska investeringsfondernas kapital ökade med 11 miljarder euro under 2012, men uppnådde inte rekordnivån 2007. Tillväxten byggde till stor del på en uppgång i priserna på värdepapper. Under hela året inflöt nytt kapital från alla investerarsektorer. Även hushållens nettoinvesteringar i investeringsfonder blev positiva efter två negativa år. Fondkapitalen ökade mer i Finland än inom euroområdet i medeltal. Utvecklingen av intäkterna från fonder var i huvudsak stark.
 
Uppgifterna framgår av årsrapporten över finansiell statistik Rahoitustilastot 2012 som publicerades på finska i dag.
 
Upplysningar:
ekonom Essi Tamminen, essi.tamminen(at)bof.fi, tfn 010 831 2395 (monetära finansinstitut),
ekonom Johanna Honkanen, johanna.honkanen(at)bof.fi, tfn 010 831 2992 (investeringsfonder).