Suomalaisyritykset ovat viime vuosina vieneet ulkomaille enemmän pääomaa kuin finanssikriisiä edeltävänä aikana. Pääomanvientiä on kasvattanut ulkomaisten kohteiden rahoituksen kansainvälistyminen vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Suomalaiset yritykset rahoittavat ulkomaisia kohteitaan entistä enemmän suoraan, mikä on osaltaan vähentänyt kohdeyritysten tarvetta hankkia rahoitusta itsenäisesti rahoitusmarkkinoilta. Suomen Pankin arvion mukaan ns. läpivirtaussijoituksia koskevilla tiedoilla korjattu pääomanvienti suorina sijoituksina Suomesta ulkomaille oli vuonna 2012 reilut 3 mrd. euroa. Läpivirtaussijoituksilla tarkoitetaan konsernin sisäistä pääomavirtaa, joka kulkee sijoituskohteen läpi konsernin muihin ulkomaisiin osiin.

Ulkomailta Suomeen suuntautuneet suorat sijoitukset ovat jääneet selvästi vähäisemmiksi kuin ennen finanssikriisiä. Lisäksi läpivirtaussijoitusten merkitys on kasvanut. Kun vuoden 2012 sijoitusvirroista poistetaan läpivirtaussijoitusten vaikutus, ulkomaisten sijoittajien pääomantuonti Suomeen jäi lähelle nollaa.

Kun yritykset ovat globalisaation myötä kansainvälistyneet ja rahoitusrakenteet monimutkaistuneet, suorien sijoitusten tilastojen tulkinta on vaikeutunut. Jotta kansainvälisyyden lisääntymisestä seuraaviin analyysitarpeisiin voitaisiin vastata entistä paremmin, suorien sijoitusten tilastojen laadinnan kansainväliset standardit on päivitetty. Uusia tilastoja aletaan julkaista vuoden 2014 aikana. Ne mahdollistavat suorien sijoitusten maakohtaisen analysoinnin perimmäisen emoyhtiön kotimaan sekä perimmäisen suoran sijoittajan kotimaan mukaan. Perinteisesti suoria sijoituksia on tarkasteltu vain välittömän sijoittajan kotimaan mukaan.

Suorien sijoitusten kehitystä ja uuden tilastointitavan vaikutuksia esitellään nyt julkaistavassa maksutaseen vuosikatsauksessa. Lisäksi vuosikatsauksessa käsitellään vaihtotaseen ja arvopaperisijoitusten alkuvuoden kehitystä sekä tarkastellaan maksutaseen virheellisiin ja tunnistamattomiin eriin sekä tilaston korjauksiin liittyviä haasteita.

Katso koko Suomen maksutaseen vuosikatsaus: http://www.suomenpankki.fi/link/9ef22a65390b46169b9e64141267100c.aspx?epslanguage=fi 
  
Maksutaseen vuosikatsaus ilmestyy englanniksi 25.10.2013.

Lisätietoja:
ekonomisti Anne Turkkila, puh. 010 831 2175, maksutase@bof.fi