Pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja päättänyt johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 227 milj. euroa. Edellisenä vuonna valtiolle siirrettiin 185 milj. euroa.”Suomen Pankin strategisena tavoitteena on turvata riittävät puskurit pankin toiminnassa sekä pyrkiä tasaiseen voitonjakoon. Näin toimitaan myös vuoden 2012 osalta”, totesi pääjohtaja Erkki​ Liikanen.
 
Tulos varausten jälkeen oli 337 milj. euroa (2011: 254 milj. euroa). Varauksilla katetaan valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskejä sekä varmistetaan pankin toimintakyky kaikissa oloissa. Riskien kattamiseksi tehtyjä varauksia on yhteensä 3 125 milj. euroa (2011: 2 488 milj. euroa). ”Heti käytettävissä olevat varaukset kattavat riskienhallintamenetelmillä arvioidut riskit”, johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen painotti.

Suomen Pankki saa tuottoja pääasiassa valuuttavarannon ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoittamisesta sekä liikkeessä olevasta setelistöstä ja rahapolitiikan harjoittamisesta. Tuotoilla katetaan toiminnan kulut.

Vuoden 2012 korkokate oli 998 milj. euroa (2011: 592 milj. euroa). Matalan korkotason vuoksi korkotuotot valuuttavarannosta ja muusta omasta rahoitusvarallisuudesta olivat edellisvuotista pienemmät. Sen sijaan eurojärjestelmän rahapolitiikan operaatioiden korkotuotot kasvoivat huomattavasti edellisvuodesta volyymien kasvun takia. Esimerkiksi TARGET-maksujärjestelmän saamiset olivat vuonna 2012 keskimäärin 59 mrd. euroa, kun pankit lisäsivät talletuksiaan Suomen Pankissa selvästi. Myös arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman (SMP) korkotuotot kasvoivat.

Korkokate sisältää rahapolitiikan harjoittamisesta syntyvät tuotot ja  kulut, jotka ovat eurojärjestelmän yhteisiä. Niitä oikaistaan vastaamaan kunkin kansallisen keskuspankin ns. pääoma-avaimen mukaista osuutta. Suomen Pankin nettomääräinen osuus rahapolitiikan korkotuotoista kasvoi 419 milj. euroon (2011: 281 milj. euroa).

Markkaseteleiden lunastusaika päättyi helmikuun 2012 lopussa. Palauttamatta ja euroiksi vaihtamatta jääneet markkasetelit lisäsivät tuloja poikkeuksellisesti 119 milj. euron verran.

Toimintakulut ja muut tuotot sisältävät myös Finanssivalvonnan (Fiva) kulut ja mm. valvontamaksutuotot. Toimintakulut supistuivat hiukan eli 92 milj. euroon (2011: 93 milj. euroa). Toimintakuluihin sisältyy henkilöstökuluja 52 milj. euroa (2011: 51 milj. euroa). Muut tuotot olivat 47 milj. euroa (2011: 35 milj. euroa), josta Fivan valvontamaksutuotot muodostivat 23 milj. euroa.

Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta puolet käytetään vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua. Suomen Pankin vakavaraisuus on riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit. Näillä perusteilla esitettiin jaettavaksi enemmän kuin pääsäännön mukainen puolet tuloksesta.

Liitteet: Tuloslaskelma, tase ja kuvioita keskeisistä eristä (PDF)

Lisätietoja:
Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen, puh. 010 831 2002.