​Bankfullmäktige har fastställt bokslutet för Finlands Bank för 2012 och på framställning av direktionen beslutat att 227 miljoner euro av bankens vinst reserveras för statens behov. Året innan överfördes 185 miljoner euro till staten."Finlands Banks strategiska mål är att sörja för tillräckliga buffertar i bankens verksamhet och sträva efter en jämn vinstutdelning. Detta handlingssätt tillämpas också 2012", konstaterade chefdirektör Erkki Liikanen.
 
Resultatet efter avsättningar var 337 miljoner euro (2011: 254 miljoner euro). Genom avsättningar skyddar banken sig mot valutakurs-, ränte- och kreditrisker och säkerställer bankens funktionsförmåga under alla förhållanden. De samlade avsättningarna för att täcka riskerna uppgår till 3 125 miljoner euro (2011: 2 488 miljoner euro).  "De direkt tillgängliga avsättningarna täcker riskerna enligt riskhanteringsbedömningen", betonade direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen.

Finlands Banks intäkter genereras huvudsakligen av förvaltningen av valutareserven och investeringen av övriga finansiella tillgångar samt av utelöpande sedlar och penningpolitiska transaktioner. Intäkterna används för att täcka kostnaderna i verksamheten.

Räntenettot för 2012 uppgick till 998 miljoner euro (2011: 592 miljoner euro). På grund av den låga ränteni-vån gav valutareserven och bankens övriga finansiella tillgångar en lägre ränteavkastning än året innan. Ränteintäkterna från Eurosystemets penningpolitiska transaktioner ökade däremot kraftigt från 2011 på grund av de större volymerna; till exempel TARGET-fordringarna uppgick 2012 till 59 miljarder euro i genomsnitt, då bankernas inlåning i Finlands Bank växte betydligt. Ränteintäkterna från programmet för värdepappersmarknaderna (SMP) ökade likaså.

I räntenettot ingår de intäkter och kostnader för penningpolitiska transaktioner som är gemensamma för Eurosystemet. Dessa justeras för att motsvara varje nationell centralbanks andel enligt den s.k. kapitalfördelningsnyckeln. Finlands Banks nettoandel av ränteintäkterna från penningpolitiska transaktioner steg till 419 miljoner euro (2011: 281 miljoner euro).

Inväxlingsperioden för marksedlar upphörde vid utgången av februari 2012. Marksedlar som inte växlades in till euro ledde till en extra ökning av inkomsterna med 119 miljoner euro.

I verksamhetskostnader och övriga intäkter ingår också Finansinspektionens kostnader och bland annat intäkter från tillsynsavgifter. Verksamhetskostnaderna minskade något, dvs. till 92 miljoner euro (2011: 93 miljoner euro). I verksamhetskostnaderna ingår personalkostnader på 52 miljoner euro (2011: 51 miljoner euro). Övriga intäkter uppgick till 47 miljoner euro (2011: 35 miljoner euro), varav intäkterna från Finansinspektionens tillsynsavgifter utgjorde 23 miljoner euro. 

Enligt lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Enligt lagen kan det beslutas att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek. Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att banken ska kunna bära de risker som uppgifterna medför. På dessa grunder föreslogs att mer än huvudregelns 50 procent av resultatet delas ut till staten.
 
Bilagor: Resultat- och balansräkning och diagram över de viktigaste posterna (PDF).

Upplysningar: direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen, telefon 010 831 20 02 .