Kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma oli joulukuussa 2013 suurempi kuin koskaan aiemmin, reilut 75 mrd. euroa. Rahastopääoman kasvu oli koko vuoden vahvaa, joskin se tasaantui edellisvuotisesta. Sijoitusrahastojen pääomat kasvoivat 8,6 mrd. euroa vuonna 2013, kun edellisvuonna pääomakanta kasvoi 11 mrd. euroa. Kehitys oli vastaavanlaista myös muualla euroalueella, mutta rahastopääomakannan kasvu oli Suomessa nopeampaa kuin euroalueella keskimäärin. Sijoitusrahastojen tuotot kehittyivät pääosin positiivisesti koko vuoden lukuun ottamatta keskikesän pientä notkahdusta. Muutaman heikon tuottokuukauden taustalla oli erityisesti huoli Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikan kiristämisen mahdollisista seurauksista, mikä vaikutti osakekurssien laskuun ympäri maailmaa.

Suomalaisten kotitalouksien rahastosijoitukset olivat vuonna 2013 suurimmat neljään vuoteen. Kaiken kaikkiaan kotitaloudet sijoittivat sijoitusrahastoihin nettomääräisesti reilut miljardi euroa vuoden 2013 aikana. Kotitaloudet ovat toiseksi merkittävin suomalainen sijoittajasektori ja omistavat lähes viidenneksen (15 mrd. euroa) rahastopääomakannasta. Kotitalouksien rahastosijoituksia kasvattivat matalan korkotason markkinatilanteesta aiheutunut määräaikaistalletusten heikko suosio ja vastaavasti paremman tuoton tavoitteleminen sijoittamalla suurempiriskisiin varallisuuseriin.

Suomalaiset vakuutuslaitokset omistavat eniten Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahasto-osuuksia. Vakuutuslaitosten omistus kattaa lähes neljänneksen (18 mrd. euroa) yhteenlasketusta rahastopääomasta. Kotitalouksien tapaan myös suomalaiset vakuutuslaitokset sijoittivat varoja sijoitusrahastoihin reippaasti, nettomääräisesti 1,3 mrd. euroa vuonna 2013. Merkittävä osa vakuutusyhtiöiden rahasto-omistuksista liittyy sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin, joiden kautta rahasto-omistukset ovat epäsuorasti kotitalouksien ja muiden vakuutuksenottajien varoja. Myös muiden suurimpien sijoittajasektoreiden rahastosijoitukset olivat pääosin positiiviset vuonna 2013.

Suomen sijoitusrahastomarkkinoilla tapahtui rakenteellisia muutoksia vuoden aikana. Vuonna 2013 Suomeen rekisteröityjen erikoissijoitusrahastojen lukumäärä väheni 26:lla. Väheneminen johtui erityisesti siitä, että rahastoyhtiöt muuttivat toiminnassa olevia erikoissijoitusrahastojaan sijoitusrahastodirektiivin mukaisiksi sijoitusrahastoiksi. Suuntauksen taustalla oli pitkälti rahastoyhtiöiden varautuminen sääntelymuutosten tuomiin uusiin velvoitteisiin, jotka kohdistuvat vaihtoehtorahastojen hoitajiin.

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu tase kasvoi nopeammin kuin euroalueen rahastojen keskimäärin. Kaikkien euroalueelle rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu tase oli joulukuun 2013 lopussa 8 765 mrd. euroa, mikä oli noin 8 % suurempi kuin vuoden 2012 lopun yhteenlaskettu tase. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen tase kasvoi 13 % ja oli 79 mrd. euroa vuoden 2013 lopussa. Kotimaisten sijoitusrahastojen taseen kasvun taustalla olivat sijoitusten, erityisesti osakkeiden, arvonnousu ja sijoittajien tekemät uudet rahastomerkinnät. Sijoitusten arvonnousua hillitsivät hieman valuuttamääräisten sijoitusten valuuttakurssimuutokset, sillä euro vahvistui suhteessa useimpiin valuuttoihin.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Pankin tänään julkaisemasta Sijoitusrahastot 2013 -vuosikatsauksesta. 

Lisätietoja:
ekonomisti Johanna Honkanen, johanna.honkanen(at)bof.fi, puh. 010 831 2992,
ekonomisti Jori Oksanen, jori.oksanen(at)bof.fi, puh. 010 831 2552.