De inhemska investeringsfondernas sammanlagda fondkapital var i december 2013 större än någonsin tidigare och uppgick till drygt 75 miljarder euro. Fondkapitalet uppvisade en stark tillväxt under hela året även om den avmattades något jämfört med året innan. Investeringsfondernas kapital ökade med 8,6 miljarder euro 2013 medan det året innan uppvisade en ökning med 11 miljarder euro. Utvecklingen inom det övriga euroområdet var likriktad, men fondkapitaltillväxten var snabbare i Finland än i euroområdet i medeltal. Avkastningarna från investeringsfonderna uppvisade främst en positiv utveckling under hela året, med undantag för en liten svacka under högsommaren. Den främsta orsaken till den sämre avkastningen under några månader var oron för effekterna av den amerikanska centralbankens skärpta penningpolitik.

De finländska hushållens fondplaceringar var 2013 större än under de fyra senaste åren. Hushållen nettoinvesterade sammanlagt en dryg miljard euro i investeringsfonder under 2013. Hushållen är den näst viktigaste finländska investerarsektorn och de äger nästan en femtedel (15 miljarder euro) av fondkapitalet. Bidragande orsaker till hushållens ökade fondplaceringar var att inlåning med överenskommen löptid minskade i popularitet till följd av marknadsläget med låg räntenivå och att hushållen strävade efter bättre avkastning genom att placera i tillgångsposter med högre risk.

Finländska försäkringsföretag äger mest fondandelar i finskregistrerade investeringsfonder. Försäkringsföretagens innehav utgör nästan en fjärdedel (18 miljarder euro) av fondkapitalet. Finländska försäkringsföretag placerade, i likhet med hushållen, mycket tillgångar i investeringsfonderna, nettobeloppet uppgick till 1,3 miljarder euro 2013. En betydande andel av försäkringsföretagens fondinnehav hänför sig till fondförsäkringar genom vilka fondinnehaven indirekt utgör hushållens och övriga försäkringstagares tillgångar. Även de övriga största investerarsektorernas fondplaceringar var till största delen positiva 2013.

Den finländska investeringsfondmarknadens struktur genomgick förändringar under året. År 2013 minskade antalet finskregistrerade specialinvesteringsfonder med 26. Största orsaken till minskningen var att fondbolagen omvandlade en del av sina aktiva specialinvesteringsfonder till investeringsfonder i enlighet med fondföretagsdirektivet.  En bidragande orsak till detta var att fondbolagen förberedde sig för de nya åtaganden som den nya regleringen medför för förvaltarna av alternativa fonder.

De finskregistrerade investeringsfondernas aggregerade balansräkning ökade snabbare än för fonderna i euroområdet i genomsnitt. Den aggregerade balansräkningen för alla investeringsfonder registrerade i euroområdet uppgick i slutet av december 2013 till 8 765 miljarder euro, dvs. cirka 8 procent större än den aggregerade balansräkningen 2012. Balansräkningen för de finskregistrerade investeringsfonderna ökade med 13 procent och uppgick till 79 miljarder euro vid slutet av 2013. Orsaken till att de finländska investeringsfondernas balansräkning ökade var att investeringar, särskilt aktier, ökade i värde och nya fondteckningar som investerarna gjorde. Valutakursförändringarna för investeringar i utländsk valuta dämpade något investeringarnas värdestegring eftersom euron blev starkare i förhållande till de flesta valutorna.

Uppgifterna framgår av årsrapporten Sijoitusrahastot 2013 som Finlands Bank publicerade i dag.

Närmare upplysningar lämnas av:
ekonom Johanna Honkanen, johanna.honkanen(at)bof.fi, telefon 010 831 2992,
ekonom Jori Oksanen, jori.oksanen(at)bof.fi, telefon 010 831 2552.