Pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja päättänyt johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 180 milj. euroa. Edellisenä vuonna Suomen Pankki tuloutti valtiolle 227 milj. euroa.
 
Tilikauden 2013 tulos varausten jälkeen oli 239 milj. euroa (2012: 337 milj. euroa).  Suomen Pankki kartutti yleisvarausta nettomääräisesti 50 milj. eurolla (2012: 300 milj. euroa).1 Tällä ja muilla taseen varauksilla varaudutaan valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskeihin sekä varmistetaan pankin toimintakyky kaikissa oloissa. Riskien kattamiseksi tehtyjä varauksia on yhteensä 3 323 milj. euroa (2012: 3 125 milj. euroa).
 
Suomen Pankin tuotot koostuvat pääasiassa setelistön ja rahapolitiikan erien korkotuotoista sekä valuuttavarannon ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoitustuotoista. Vuoden 2013 korkokate oli 542 milj. euroa (2012: 998 milj. euroa). Matalan korkotason ja rahapolitiikan erien pienenemisen vuoksi korkotuotot vähenivät. Target-maksujärjestelmään liittyvät saamiset olivat vuoden 2013 lopussa 22,2 mrd. euroa (2012: 70,6 mrd. euroa), ja ne syntyivät pääosin Suomessa toimivien pankkien talletuksista Suomen Pankkiin. ”Rahoitusmarkkinoiden toiminta on asteittain elpynyt. Tämä näkyy Suomen Pankin viime vuoden tuloksessa rahapolitiikan operaatioiden määrän vähentymisenä ja pankin pienempänä tuloksena”, toteaa Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen.
 
Tuotoillaan Suomen Pankki kattaa toimintansa kulut ja varaukset. Toimintakulut olivat 94 milj. euroa (2012: 92 milj. euroa). Toimintakuluihin ja muihin tuottoihin sisältyvät myös Finanssivalvonnan (Fiva) kulut ja valvontamaksutuotot. Toimintakuluihin sisältyvät henkilöstökulut olivat 52 milj. euroa, josta Suomen Pankin osuus oli 34 milj. euroa (2012: 34 milj. euroa) ja Finanssivalvonnan osuus 18 milj. euroa (2012: 17 milj. euroa).
 
Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

Voitonjakoesitystä tehdessään johtokunta arvioi, että Suomen Pankin vakavaraisuus on riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit. Näillä perusteilla valtiolle jaetaan edellisvuotiseen tapaan suurempi osuus vuoden 2013 voitosta kuin pääsäännön mukainen puolet.
 
Suomen Pankin tilinpäätöksen liitetiedot on tänään 24.3.2014 julkaistu vuoden 2013 vuosikertomuksessa:
http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/vuosikertomus/Pages/vk_2013.aspx

Lisätietoja:
johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen, puh. 010 831 2002

 

1 Vuonna 2012 tehdystä palauttamatta jääneiden Suomen markkaseteleiden 100 milj. euron varauksesta palautettiin lisäksi vuoden 2013 tulokseen 50 milj. euroa.