Bankfullmäktige har fastställt Finlands Banks bokslut för 2013 och på framställning av direktionen beslutat att 180 miljoner euro reserveras för statens behov. Året innan överfördes 227 miljoner euro från Finlands Bank till staten.
 
För räkenskapsåret 2013 var resultatet efter avsättningar 239 miljoner euro (2012: 337 miljoner euro).   Finlands Bank utökade den generella avsättningen med 50 miljoner euro netto (2012: 300 miljoner euro).1 Genom denna och de övriga avsättningarna i balansräkningen skapar banken beredskap för valutakurs-, ränte- och kreditrisker och säkerställer sin funktionsförmåga under alla förhållanden. De samlade avsättningarna för att täcka riskerna uppgår till 3 323 miljoner euro (2012: 3 125 miljoner euro).
 
Finlands Banks intäkter utgörs huvudsakligen av ränteintäkter från utelöpande sedlar och penningpolitiska poster och intäkter från investeringen av valutareserven och övriga finansiella tillgångar. Räntenettot för 2013 uppgick till 542 miljoner euro (2012: 998 miljoner euro). Ränteintäkterna sjönk till följd av de låga räntorna och minskade penningpolitiska poster. TARGET-fordringarna uppgick vid slutet av 2013 till 22,2 miljarder euro (2012: 70,6 miljarder euro) och härrörde huvudsakligen från finländska bankers inlåning i Finlands Bank. ”Aktiviteten på finansmarknaden har successivt återhämtat sig. Det avspeglas i Finlands Banks fjolårsresultat i minskade penningpolitiska transaktioner och lägre vinst för banken”, konstaterar vice ordföranden i Finlands Banks direktion Pentti Hakkarainen.
 
Med sina intäkter täcker Finlands Bank sina verksamhetskostnader och avsättningar. Verksamhetskostnaderna uppgick till 94 miljoner euro (2012: 92 miljoner euro). I verksamhetskostnader och övriga intäkter ingår också Finansinspektionens kostnader och intäkter av tillsynsavgifter. I verksamhetskostnaderna ingick personalkostnader för 52 miljoner euro, varav Finlands Banks andel var 34 miljoner euro (2012:  34 miljoner euro) och Finansinspektionens 18 miljoner euro (2012: 17 miljoner euro).
 
Enligt lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Enligt lagen kan det dock beslutas att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.
I sitt förslag till vinstutdelning bedömde direktionen att Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att banken ska kunna bära de risker som uppgifterna medför. På dessa grunder delas i år i likhet med föregående år mer än huvudregelns 50 % av vinsten ut till staten.
 
Noterna till Finlands Banks bokslut har i dag den 24 mars 2014 getts ut i årsberättelsen för 2013:
http://www.suomenpankki.fi/sv/julkaisut/vuosikertomus/Pages/vk_2013.aspx

Upplysningar:
Direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen, telefon 010 831 20 02.

1 Av den avsättning på 100 miljoner euro som 2012 gjordes för icke inlämnade marksedlar återfördes dessutom 50 miljoner euro till resultatet för 2013.