​Pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja päättänyt johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 137,5 milj. euroa. Edellisenä vuonna Suomen Pankki tuloutti valtiolle 180 milj. euroa. ”EKP tulee pitämään rahapolitiikan kasvua tukevana ja korot matalina pidemmän aikaa. Alhaiset korot ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan keskuspankin tulosta heikentävästi”, sanoi Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen.

Tilikauden 2014 tulos varausten jälkeen oli 150 milj. euroa (2013: 239 milj. euroa). Suomen Pankki kartutti yleisvarausta nettomääräisesti 50 milj. eurolla (2013: 50 milj. euroa). Tällä ja muilla taseen varauksilla varaudutaan valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskeihin sekä varmistetaan pankin toimintakyky kaikissa oloissa. Riskien kattamiseksi tehtyjä varauksia on yhteensä 3 548 milj. euroa (2013: 3 323 milj. euroa). ”Suomen Pankki pitää yllä riittäviä puskureita pankin toiminnan varmistamiseksi ja pyrkii samalla voitonjakoon valtiolle, vaikka pankin tuloksen voidaan arvioida pienenevän lähivuosina”, tähdensi johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen. 

Suomen Pankin tuotot koostuvat pääasiassa setelistön ja rahapolitiikan erien korkotuotoista sekä valuuttavarannon ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoitustuotoista. Vuoden 2014 korkokate oli 317 milj. euroa (2013: 542 milj. euroa). Matalan korkotason ja arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman (ns. SMP-ohjelma) erääntymisten vuoksi korkotuotot vähenivät edelleen. TARGET-maksujärjestelmään liittyvät saamiset vakiintuivat vuoden 2014 lopussa 19,7 mrd. euroon (2013: 22,2 mrd. euroa) oltuaan 70,6 mrd. euroa vuonna 2012. 

Tuotoillaan Suomen Pankki kattaa toimintansa kulut ja varaukset. Toimintakulut ilman setelihankintoja ja poikkeuksellista eläkerahaston palautusta olivat 89 milj. euroa (2013: 89 milj. euroa). Toimintakuluihin ja muihin tuottoihin sisältyvät myös Finanssivalvonnan (Fiva) kulut ja valvontamaksutuotot. Toimintakuluihin sisältyvät henkilöstökulut olivat 50,4 milj. euroa, josta Suomen Pankin osuus oli 33,6 milj. euroa (2013: 33,7 milj. euroa) ja Finanssivalvonnan osuus 16,8 milj. euroa (2013: 18 milj. euroa). 

Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

Voitonjakoesitystä tehdessään johtokunta arvioi, että Suomen Pankin vakavaraisuus on riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit. Näillä perusteilla valtiolle jaetaan edellisvuotiseen tapaan suurempi osuus vuoden 2014 voitosta kuin pääsäännön mukainen puolet.

Suomen Pankin tilinpäätöksen liitetiedot on tänään 25.3.2015 julkaistu vuoden 2014 vuosikertomuksessa.

Lisätietoja: johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen, puh. 010 831 2002.