​Bankfullmäktige har fastställt Finlands Banks bokslut för 2014 och på framställning av direktionen beslutat att 137,5 miljoner euro reserveras för statens behov. Året innan överfördes 180 miljoner euro från Finlands Bank till staten. "ECB kommer att driva en ackommoderande penningpolitik och hålla kvar räntorna på en låg nivå under en längre tid. De låga räntorna har – och kommer att ha – en negativ inverkan på centralbankens resultat", sade Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen. 

För räkenskapsåret 2014 var resultatet efter avsättningar 150 miljoner euro (2013: 239 miljoner euro). Finlands Bank utökade den generella avsättningen med 50 miljoner euro netto (2013: 50 miljoner euro). Genom denna och övriga avsättningar i balansräkningen skapar banken beredskap för valutakurs-, ränte- och kreditrisker och säkerställer sin funktionsförmåga under alla förhållanden. De samlade avsättningarna för att täcka riskerna uppgår till 3 548 miljoner euro (2013: 3 323 miljoner euro). "Finlands Bank upprätthåller tillräckliga buffertar för att säkerställa sin verksamhet samtidigt som en fördelning av vinsten till staten eftersträvas, även om bankens resultat kan bedömas minska under åren framöver", framhöll direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen. 

Finlands Banks intäkter utgörs huvudsakligen av ränteintäkter från utelöpande sedlar och penningpolitiska poster och intäkter från investeringen av valutareserven och bankens egna finansiella tillgångar. Räntenettot för 2014 uppgick till 317 miljoner euro (2013: 542 miljoner euro). Till följd av de låga räntorna och förfall av värdepapper inom ramen för värdepappersmarknadsprogrammet (s.k. SMP-programmet) minskade ränteintäkterna ytterligare. TARGET-fordringarna stabiliserades vid årets slut på 19,7 miljarder euro (2013: 22,2 miljarder euro), jämfört med 70,6 miljarder euro 2012.    

Med sina intäkter täcker Finlands Bank sina verksamhetskostnader och avsättningar. Verksamhetskostnaderna exklusive sedelproduktionskostnader och den exceptionella återbäringen från pensionsfonden uppgick till 89 miljoner euro (2013: 89 miljoner euro). I verksamhetskostnader och övriga intäkter ingår också Finansinspektionens kostnader och intäkter av tillsynsavgifter. I verksamhetskostnaderna ingick personalkostnader för 50,4 miljoner euro, varav Finlands Banks andel var 33,6 miljoner euro (2013: 33,7 miljoner euro) och Finansinspektionens 16,8 miljoner euro (2013: 18 miljoner euro). 

Enligt lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Enligt lagen kan det dock beslutas att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.

I sitt förslag till vinstutdelning bedömde direktionen att Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att banken ska kunna bära de risker som uppgifterna medför. På dessa grunder delas i likhet med föregående år mer än huvudregelns 50 % av vinsten för 2014 ut till staten.

Noterna till Finlands Banks bokslut har i dag den 25 mars 2015 getts ut i årsberättelsen för 2014.

Upplysningar:

Direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen, telefon 010 831 20 02.