Pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja päättänyt johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 91 milj. euroa. Edellisenä vuonna Suomen Pankki tuloutti valtiolle 98 milj. euroa, ja vuoden 2007 alusta voitonjako on ollut yhteensä 1,9 mrd. euroa.

Tilikauden 2016 tulos varausten jälkeen oli 131 milj. euroa (2015: 146 milj. euroa). Suomen Pankki kartutti yleis- ja reaaliarvovarausta 101 milj. eurolla (2015: 100 milj. euroa) ottaen huomioon mm. valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskit. Riskien kattamiseksi tehtyjä varauksia on yhteensä 3,9 mrd. euroa (2015: 3,7 mrd. euroa). "Vallitseva matala korkotaso pienentää Suomen Pankin tulosta. Riittävien riskipuskurien avulla varmistetaan, että pankin toimintakyky säilyy kaikissa oloissa", sanoi johtokunnan jäsen Marja Nykänen.

Suomen Pankin tuotot koostuvat pääasiassa setelistön ja eurojärjestelmän rahapolitiikan erien korkotuotoista sekä valuuttavarannon ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoitustuotoista. Vuoden 2016 korkokate oli 469 milj. euroa (2015: 310 milj. euroa). Korkokatteen kasvun taustalla olivat erityisesti negatiivisista koroista johtuvat rahapoliittisten erien korkotuotot, joita perittiin liikepankkien Suomen Pankkiin tekemistä talletuksista. Sen sijaan oman rahoitusvarallisuuden korkotuottoja ja ‑kuluja on vähentänyt viimevuotista matalampi korkotaso. Rahapoliittisten korkotuottojen kasvu heijastui myös Suomen Pankin eurojärjestelmälle maksamaan rahoitustulon tasaukseen, joka oli 190 miljoonaa euroa. Valtaosa tästä määrästä muodostui liikepankkien tekemien keskuspankkitalletusten korkotuotoista.

Tuotoillaan Suomen Pankki kattaa toimintansa kulut ja varaukset. Toimintakulut ilman setelihankintoja olivat 91 milj. euroa (2015: 88 milj. euroa). Toimintakuluihin ja muihin tuottoihin sisältyvät myös Finanssivalvonnan (Fiva) kulut ja valvontamaksutuotot. Toimintakuluihin sisältyvät henkilöstökulut olivat 48 milj. euroa, josta Suomen Pankin osuus oli 32,4 milj. euroa (2015: 32,8 milj. euroa) ja Finanssivalvonnan osuus 16,0 milj. euroa (2015: 16,6 milj. euroa).

Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

Voitonjakoesitystä tehdessään johtokunta arvioi, että Suomen Pankin vakavaraisuus on riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit. Näillä perusteilla valtiolle jaetaan edellisvuotiseen tapaan suurempi osuus vuoden 2016 voitosta kuin pääsäännön mukainen puolet.

Suomen Pankin tilinpäätöksen liitetiedot on tänään 30.3.2017 julkaistu vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

Lisätietoja: johtokunnan jäsen Marja Nykänen, puh. 010 831 2007.