Bankfullmäktige har fastställt bokslutet för Finlands Bank för 2016 och på framställning av direktionen beslutat att 91 miljoner euro reserveras för statens behov. Året innan överfördes 98 miljoner euro från Finlands Bank till staten, och räknat från början av 2007 har vinstutdelningen varit sammanlagt 1,9 miljarder euro.

För räkenskapsåret 2016 var resultatet efter avsättningar 131 miljoner euro (2015: 146 mn euro). Finlands Bank utökade den generella avsättningen och avsättningen för realvärde med 101 miljoner euro (2015: 100 mn euro) med beaktande av bl.a. valutakurs-, ränte- och kreditrisker. De samlade avsättningarna för att täcka riskerna uppgår till 3,9 miljarder euro (2015: 3,7 md euro). "Den rådande låga räntenivån har en minskande inverkan på Finlands Banks resultat. Med hjälp av tillräckliga riskbuffertar säkerställer banken sin fortsatta funktionsförmåga under alla förhållanden", sade direktionsmedlem Marja Nykänen.

Finlands Banks intäkter utgörs huvudsakligen av ränteintäkter från utelöpande sedlar och Eurosystemets penningpolitiska poster samt intäkter från investeringen av valutareserven och bankens övriga egna finansiella tillgångar. Räntenettot för 2016 uppgick till 469 miljoner euro (2015: 310 mn euro). Ökningen av räntenettot härrörde framför allt från ränteintäkterna från penningpolitiska poster till följd av de negativa räntor som togs ut på affärsbankernas inlåning i Finlands Bank. Däremot har ränteintäkterna av och räntekostnaderna för bankens egna finansiella tillgångar minskat i och med den lägre räntenivån jämfört med året innan. Ökningen av de penningpolitiska ränteintäkterna återspeglades också i utjämningen av de monetära inkomsterna som Finlands Bank betalade till Eurosystemet och som uppgick till 190 miljoner euro. Merparten av detta belopp bestod av ränteintäkter från affärsbankernas inlåning i centralbanken.

Med intäkterna täcker Finlands Bank sina verksamhetskostnader och avsättningar. Verksamhetskostnaderna exklusive sedelproduktionskostnader uppgick till 91 miljoner euro (2015: 88 mn euro). I verksamhetskostnader och övriga intäkter ingår också Finansinspektionens kostnader och intäkter av tillsynsavgifter. I verksamhetskostnaderna ingick personalkostnader för 48 miljoner euro, varav Finlands Banks andel var 32,4 miljoner euro (2015: 32,8 mn euro) och Finansinspektionens andel 16,0 miljoner euro (2015: 16,6 mn euro).

Enligt lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Enligt lagen kan det dock beslutas att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.

I sitt förslag till vinstutdelning bedömde direktionen att Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att banken ska kunna bära de risker som uppgifterna medför. På dessa grunder delas i likhet med föregående år mer än huvudregelns 50 % av vinsten för 2016 ut till staten.

Noterna till Finlands Banks bokslut har i dag den 30 mars 2017 getts ut i årsberättelsen för 2016.

Upplysningar: direktionsmedlem Marja Nykänen, tfn 010 831 2007.