Pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja päättänyt johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 104 milj. euroa. Edellisenä vuonna Suomen Pankki tuloutti valtiolle 91 milj. euroa, ja vuoden 2008 alusta voitonjako on ollut yhteensä 1,7 mrd. euroa.

Tilikauden 2017 tulos varausten jälkeen oli 156 milj. euroa (2016: 131 milj. euroa). Suomen Pankki kartutti yleis- ja reaaliarvovarausta yhteensä 102 milj. eurolla (2016: 101 milj. euroa), millä varaudutaan mm. valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskeihin. Lisäksi rahapoliittisista operaatioista johtuvien tappioiden varalle tehtiin 1,2 milj. euron suuruinen varaus. Riskien kattamiseksi tehtyjä varauksia on yhteensä 4,0 mrd. euroa (2016: 3,9 mrd. euroa).

"Rahapoliittiset osto-ohjelmat ovat kasvattaneet Suomen Pankin tasetta ja vastuita. Riittävien riskipuskurien avulla pyrimme varmistamaan pankin toimintakyvyn kaikissa tilanteissa", sanoi johtokunnan jäsen Marja Nykänen.

Suomen Pankin tuotot koostuvat pääasiassa setelistön ja eurojärjestelmän rahapolitiikan erien korkotuotoista sekä valuuttavarannon ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoitustuotoista. Vuoden 2017 korkokate oli 567 milj. euroa (2016: 469 milj. euroa).

Rahapoliittiset osto-ohjelmat jatkuivat, joten korkokatetta kasvatti pääasiassa liikepankkien tekemien keskuspankkitalletuksien lisääntyminen. Näistä rahapoliittisista talletuksista pankeilta peritään negatiivista korkoa. Kasvaneet korkotuotot suurensivat Suomen Pankin eurojärjestelmälle maksamaa rahoitustulon tasausta; se oli 264 milj. euroa.  Valuuttamääräiset korkotuotot kasvattivat rahoitusvarallisuuden korkotuottoja, mutta euromääräiset korkotuotot supistuivat edelleen.

Tuotoillaan Suomen Pankki kattaa toimintansa kulut ja varaukset. Toimintakulut ilman setelihankintoja olivat 90 milj. euroa (2016: 91 milj. euroa). Toimintakuluihin ja muihin tuottoihin sisältyvät myös Finanssivalvonnan kulut ja valvontamaksutuotot. Toimintakuluihin sisältyvät henkilöstökulut olivat 47 milj. euroa, josta Suomen Pankin osuus oli 31,5 milj. euroa (2016: 32,4 milj. euroa) ja Finanssivalvonnan osuus 15,5 milj. euroa (2016: 16,0 milj. euroa). Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

Voitonjakoesitystä tehdessään johtokunta arvioi, että Suomen Pankin vakavaraisuus on riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit. Näillä perusteilla valtiolle jaetaan edellisvuotiseen tapaan suurempi osuus vuoden 2017 voitosta kuin pääsäännön mukainen puolet.

Suomen Pankin tilinpäätöksen liitetiedot on tänään 27.3.2018 julkaistu vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

Lisätietoja: johtokunnan jäsen Marja Nykänen, puh. 09 183 2007.