Bankfullmäktige har fastställt bokslutet för Finlands Bank för 2017 och på framställning av direktionen beslutat att 104 miljoner euro reserveras för statens behov. Året innan överfördes 91 miljoner euro från Finlands Bank till staten, och räknat från början av 2008 har vinstutdelningen varit sammanlagt 1,7 miljarder euro.

För räkenskapsåret 2017 var resultatet efter avsättningar 156 miljoner euro (2016: 131 mn euro). Finlands Bank utökade den generella avsättningen och avsättningen för realvärde med sammanlagt 102 miljoner euro (2016: 101 mn euro) för att skapa beredskap för bl.a. valutakurs-, ränte- och kreditrisker. För förluster av penningpolitiska transaktioner gjordes dessutom en avsättning på 1,2 miljoner euro. De samlade avsättningarna för att täcka riskerna uppgår till 4,0 miljarder euro (2016: 3,9 md euro).

”De penningpolitiska köpprogrammen har lett till en ökning av Finlands Banks balansräkning och exponeringar. Med hjälp av tillräckliga riskbuffertar säkerställer vi bankens funktionsförmåga under alla förhållanden”, sade direktionsmedlem Marja Nykänen.

Finlands Banks intäkter utgörs huvudsakligen av ränteintäkter från utelöpande sedlar och Eurosystemets penningpolitiska poster samt intäkter från investeringen av valutareserven och bankens övriga egna finansiella tillgångar. Räntenettot för 2017 uppgick till 567 miljoner euro (2016: 469 mn euro).

De penningpolitiska köpprogrammen fortsatte och räntenettot steg huvudsakligen på grund av affärsbankernas ökade inlåning i centralbanken. På denna penningpolitiska inlåning tar centralbanken ut en negativ ränta av bankerna. Till följd av de högre ränteintäkterna ökade den utjämning av de monetära inkomsterna som Finlands Bank betalade till Eurosystemet till 264 miljoner euro. Ränteintäkterna i utländsk valuta gav ökade ränteintäkter från finansiella tillgångar, medan ränteintäkterna i euro fortsatte att krympa.

Med intäkterna täcker Finlands Bank sina verksamhetskostnader och avsättningar. Verksamhetskostnaderna exklusive sedelproduktionskostnader uppgick till 90 miljoner euro (2016: 91 mn euro). I verksamhetskostnader och övriga intäkter ingår också Finansinspektionens kostnader och intäkter av tillsynsavgifter. I verksamhetskostnaderna ingick personalkostnader för 47 miljoner euro, varav Finlands Banks andel var 31,5 miljoner euro (2016: 32,4 mn euro) och Finansinspektionens andel 15,5 miljoner euro (2016: 16,0 mn euro). Enligt lagen om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras för statens behov. Enligt lagen kan det dock beslutas att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.

I sitt förslag till vinstutdelning bedömde direktionen att Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att banken ska kunna bära de risker som uppgifterna medför. På dessa grunder delas i likhet med föregående år mer än huvudregelns 50 % av vinsten för 2017 ut till staten.

Noterna till Finlands Banks bokslut har i dag den 27 mars 2018 getts ut i årsberättelsen för 2017.

Upplysningar: direktionsmedlem Marja Nykänen, tfn 09 183 2007.