Sääntömuutos 14.9.2012

Euroopan keskuspankki on antanut 2.8.2012 suuntaviivat eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä (EKP/2012/18). Suomen Pankin sääntöjä vastapuolille ja asiakkaille muutetaan annettujen suuntaviivojen sekä EKP:n neuvoston päätösten mukaisesti.
 
Luku 1.2.5.1 Huutokauppamenettelyt
 
EKP:n neuvosto päätti 8.12.2011 antaa rahapoliittisten operaatioiden vastapuolille mahdollisuuden maksaa joidenkin pitempiaikaisten operaatioiden määrän takaisin osittain tai kokonaan ennen niiden eräpäivää. Huutokauppamenettelyjä koskevaa lukua on täydennetty tämän mukaisesti.
 
Luku 3.2.1.2 Vakuuskelpoisuus: jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät
 
Kuten EKP:n 8.12.2011 ja 22.6.2012 julkaisemista lehdistötiedotteista kävi ilmi, eurojärjestelmä hyväksyy aiemmin vakuudeksi hyväksyttyjen omaisuusvakuudellisten arvopapereiden lisäksi erityiset kelpoisuusehdot täyttäviä omaisuusvakuudellisia arvopapereita, joiden luottokelpoisuusvaatimuksena on kaksi vähintään BBB-tasoista luottoluokitusta. Näiden ohessa kukin kansallinen keskuspankki voi hyväksyä vakuudeksi ennen 20.6.2012 liikkeeseen laskettuja tietyntyyppisiä omaisuusvakuudellisia arvopapereita. Suomen Pankki ei hyväksy keskuspankkiluoton vakuudeksi tällaisia harkinnanvaraisesti hyväksyttäviä omaisuusvakuudellisia arvopapereita.
 
Suuntaviivoihin sisältyy lisäksi EKP:n neuvoston 21.3.2012 tekemä päätös, jonka mukaan kansallinen keskuspankki voi olla hyväksymättä luotto-operaatioissaan vakuudeksi pankkien liikkeeseen laskemia joukkolainoja, joiden takaajana toimii Euroopan unionin ja Kansainvälisen valuuttarahaston rahoitustukiohjelmaa toteuttava jäsenvaltio tai jäsenvaltio, jonka luottokelpoisuus ei täytä eurojärjestelmän joukkolainojen liikkeeseenlaskijoille ja takaajille asettamia vaatimuksia. Suomen Pankki ei hyväksy keskuspankkiluoton vakuudeksi tällaisia pankkien liikkeeseen laskemia joukkolainoja.
 
Luku 3.2.1.3 Vakuuskelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät
 
EKP:n 8.12.2011 julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit voivat hyväksyä vakuudeksi lisälainasaamisia, jotka eivät täytä normaaleja vakuuskelpoisuusvaatimuksia. Suomen Pankki ei hyväksy keskuspankkiluoton vakuudeksi tällaisia lisälainasaamisia.
 
Luku 3.2.1.4 Vakuuksien käyttöön liittyviä ehtoja
 
Erityiset kelpoisuusehdot täyttävien omaisuusvakuudellisten arvopapereiden käyttö on kielletty tiettyihin läheisiin sidoksiin liittyvissä tapauksissa.
 
EKP:n neuvoston 4.4.2012 tekemän päätöksen mukaan eurojärjestelmän vastapuolen, joka käyttää vakuutena omaisuusvakuudellista arvopaperia, jossa se toimii alullepanijana (originaattorina) tai jonka alullepanijaan sillä on läheinen sidos, on ilmoitettava omalle keskuspankilleen omaisuusvakuudelliseen arvopaperiin tulevista muutoksista, jotka vaikuttavat arvopaperin luottoluokitukseen.
 
EKP:n neuvoston 3.7.2012 tekemän päätöksen mukaan rajoitetaan pankin itsensä tai sen kanssa läheisessä sidoksessa olevan yhteisön liikkeeseen laskemien sellaisten velkakirjojen vakuuskäyttöä, joilla on ETA-maan veronkantoon oikeutetun julkisen viranomaisen takaus.
 
Luvut 3.2.1.5 ja 3.2.1.6 luottokelpoisuusvaatimuksista
 
Kohtiin on tehty täsmennyksiä ja lisätty erityiset kelpoisuusehdot täyttäville sekä harkinnanvaraisesti vakuudeksi hyväksyttäville omaisuusvakuudellisille arvopapereille asetetut luottokelpoisuusvaatimukset.
 
Luku 3.2.3.2 Jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien riskienhallinta
 
Lukuun on lisätty erityiset kelpoisuusehdot täyttäville sekä harkinnanvaraisesti vakuudeksi hyväksyttäville omaisuusvakuudellisille arvopapereille määritellyt aliarvostusprosentit.