​Regeländring 14.9.2012

Europeiska centralbanken har den 2 augusti 2012 gett ut en riktlinje om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2012/18). Finlands Banks regler för motparter och kunder ändras i enlighet med riktlinjen och ECB-rådets beslut.
 
1.2.5.1 Anbudsförfaranden
 
ECB-rådet beslutade den 8 december 2011 att ge motparterna i de penningpolitiska operationerna möjlighet att helt eller delvis före förfallodagen betala tillbaka det belopp som de blivit tilldelade vid vissa långfristiga transaktioner. Avsnittet om anbudsförfaranden har preciserats i enlighet med beslutet.
 
3.2.1.2 Urvalskriterier för omsättbara tillgångar
 
Såsom framgått av ECB:s pressmeddelanden av den 8 december 2011 och 22 juni 2012 godtar Eurosystemet utöver sådana värdepapper med bakomliggande tillgångar som sedan tidigare varit belåningsbara nu också värdepapper med bakomliggande tillgångar som uppfyller särskilda urvalskriterier och har minst två kreditbetyg på nivån ”BBB”. Dessutom kan varje nationell centralbank godta som säkerhet vissa värdepapper med bakomliggande tillgångar som har emitterats före den 20 juni 2012. Sådana diskretionärt godtagbara värdepapper med bakomliggande tillgångar godtas inte av Finlands Bank som säkerhet för centralbankskredit.
 
I riktlinjen ingår vidare ECB-rådets beslut av den 21 mars 2012 om de nationella centralbankernas rätt att låta bli att som säkerhet för sina kredittransaktioner godta bankobligationer som garanteras av sådana medlemsstater som omfattas av Europeiska unionens och Internationella valutafondens finansiella stödprogram eller vars kreditbetyg inte uppfyller Eurosystemets krav för emittenter och garanter av obligationerna. Sådana bankobligationer godtas inte av Finlands Bank som säkerhet för centralbankskrediter.
 
3.2.1.3 Urvalskriterier för icke-omsättbara tillgångar
 
Enligt ECB:s pressmeddelande av den 8 december 2011 kan de nationella centralbankerna inom Eurosystemet som säkerhet godta ytterligare lånefordringar som inte uppfyller sedvanliga urvalskriterier. Sådana ytterligare lånefordringar godtas inte av Finlands Bank som säkerhet för centralbankskredit.
 
3.2.1.4 Belåningsvillkor
 
Värdepapper med bakomliggande tillgångar som uppfyller särskilda urvalskriterier får inte användas i situationer med vissa nära förbindelser.
 
Enligt ECB-rådets beslut av den 4 april 2012 är en motpart till Eurosystemet som lämnar värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet skyldig att meddela sin egen centralbank om sådana förestående ändringar i värdepapperen som påverkar kreditbetyget för dem, om motparten står som originator för värdepapperen eller har nära förbindelser med originatorn.
 
Enligt ECB-rådets beslut av den 3 juli 2012 tillämpas vissa restriktioner på godtagbarheten av obligationer som emitteras av banken själv eller en enhet med vilken banken har nära förbindelser och garanteras av en offentlig myndighet inom EES med rätt att ta ut skatt.
 
3.2.1.5 och 3.2.1.6 om kreditvärdighetskraven
 
Avsnitten har preciserats och kompletterats med kreditvärdighetskrav för värdepapper med bakomliggande tillgångar som uppfyller särskilda urvalskriterier och för diskretionärt godtagbara värdepapper med bakomliggande tillgångar.
 
3.2.3.2 Riskhantering av omsättbara tillgångar
 
Avsnittet har kompletterats med värderingsavdrag för värdepapper med bakomliggande tillgångar som uppfyller särskilda urvalskriterier och för diskretionärt godtagbara värdepapper med bakomliggande tillgångar.