• Osto-ohjelmalla vahvistetaan entisestään eurojärjestelmän omaisuuseräostojen vaikutuksen välittymistä reaalitalouden rahoitusoloihin.
 • Ostot aloitetaan kesäkuussa 2016.
 • Ohjelman toteutuksesta vastaa eurojärjestelmän puolesta kuusi kansallista keskuspankkia, ja EKP koordinoi toteutusta.
 • Yhdessä muiden epätavanomaisten rahapoliittisten toimien kanssa ohjelmalla kevennetään rahapolitiikkaa entisestään ja edistetään inflaation palautumista hieman alle kahteen prosenttiin keskipitkällä aikavälillä.

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti 10.3.2016 perustaa laajennettuun omaisuuserien osto-ohjelmaan sisällytettävän uuden ohjelman, jossa ostetaan yrityssektorin velkapapereita. Tänään EKP:n neuvosto päätti yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelman teknisen toteutuksen keskeisistä parametreista.

Yrityssektorin velkapapereiden ostokelpoisuuden määrittämisessä ohjelmassa nojaudutaan eurojärjestelmän vakuuskäytäntöön eli sääntöihin, joissa määritellään, millaiset arvopaperit hyväksytään vakuudeksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa. Toteutuksen tekniset parametrit:

 • Ohjelma käynnistetään kesäkuussa 2016.
 • Ohjelmassa ostetaan pankkisektoriin kuulumattomien euroalueen yritysten liikkeeseen laskemia euromääräisiä investointiluokan joukkolainoja. Suorina kauppoina tehtävistä ostoista huolehtivat seuraavat kuusi eurojärjestelmän kansallista keskuspankkia: Belgian, Espanjan, Italian, Ranskan ja Saksan keskuspankit sekä Suomen Pankki. Kukin niistä vastaa tietyissä euroalueen maissa liikkeeseen laskettujen velkapapereiden ostoista. EKP koordinoi ostojen toteutusta.
 • Ostoja tehdään sekä ensi- että jälkimarkkinoilla. Ensimarkkinoilta ei kuitenkaan osteta julkisiksi yrityksiksi katsottavien liikkeeseenlaskijoiden velkapapereita.
 • Ohjelmassa voidaan ostaa velkapapereita,
   • jotka eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annetuissa suuntaviivoissa (EKP/2014/60) määriteltyjen kriteerien perusteella hyväksytään vakuudeksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa
   • jotka ovat euromääräisiä
   • joiden ulkoiselta luottoluokituslaitokselta saamista luokituksista paras vastaa vähintään luokitusasteikon luokkaa 3 (BBB- tai sitä vastaava luokitus) suuntaviivojen EKP/2014/60 mukaisesti
   • joiden jäljellä oleva juoksuaika on ostohetkellä vähintään kuusi kuukautta ja enintään 30 vuotta
   • joiden liikkeeseenlaskija on euroalueen yritys eli yritys, jonka kotipaikka on euroalueella. Ohjelmassa voidaan ostaa myös sellaisten euroalueen yritysten liikkeeseen laskemia velkapapereita, joiden emoyrityksen kotipaikka ei ole euroalueella, jos kaikki muut kriteerit täyttyvät
   • joiden liikkeeseenlaskija
     • ei ole luottolaitos
     • ei ole sellaisen emoyrityksen (määritelty vakavaraisuusasetuksen artiklan 4 kohdassa 15) tytäryhtiö, joka on luottolaitos (määritelty suuntaviivojen EKP/2014/60 artiklan 2 kohdassa 14)
     • ei ole erillinen varainhoitoyhtiö (määritelty pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annetussa asetuksessa) tai kansallinen omaisuuden hoito- ja myyntirahasto, joka on perustettu tukemaan rahoitussektorin uudelleenjärjestelyjä ja/tai kriisinratkaisua.
 • Ohjelmassa voidaan ostaa yrityssektorin velkapapereita sellaisilta tahoilta, jotka hyväksytään vastapuoliksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa tai joita eurojärjestelmä käyttää vastapuolina euromääräisten salkkujensa sijoituksissa.
 • Eurojärjestelmän emissiokohtaisen (ISIN-koodikohtaisen) omistusosuuden yläraja on 70 % velkapaperin liikkeessä olevasta kannasta. Erityistapauksissa emissiokohtaisen omistusosuuden yläraja voi kuitenkin olla alempikin: esimerkiksi julkisten yritysten liikkeeseen laskemien velkapapereiden kohdalla menetellään samalla tavalla kuin julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa.
 • Ostoille määritellään liikkeeseenlaskijaryhmäkohtainen vertailuindeksi. Vertailuindeksi on siinä mielessä neutraali, että kaikki kyseessä olevan liikkeeseenlaskijaryhmän ostokelpoiset velkapaperikannat ovat siinä edustettuina samassa suhteessa. Se myös tarkoittaa, että maakohtaiset painot vertailuindeksin sisällä voidaan määrittää markkina-arvon mukaan. Liikkeeseenlaskijaryhmäkohtaiset omistusrajat asetetaan vertailuindeksin perusteella. Näin paitsi varmistetaan sijoitussalkun riittävä hajautus myös jätetään riittävästi liikkumavaraa salkun kokoamiseen.
 • Eurojärjestelmä suorittaa asianmukaiset ostokelpoisiin velkapaperiemissioihin liittyvien luottoriskien arvioinnit ja due diligence  arvioinnit säännöllisesti.
 • Osto-ohjelmassa hankittujen yrityssektorin velkapapereiden määrät julkistetaan viikoittain ja kuukausittain. Lisäksi kuukausittain julkistetaan erittely sen mukaan, onko ostot tehty ensi- vai jälkimarkkinoilta.
 • Ostoja suorittavat kansalliset keskuspankit myös lainaavat ohjelmassa ostamiaan yrityssektorin velkapapereita.
Euroopan keskuspankki
Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.